Visa allt om Kreativa Köket Berit Paulsson Aktiebolag
Visa allt om Kreativa Köket Berit Paulsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 232 519 549 456 604 697 892 837 634 961
Övrig omsättning - 137 143 128 97 132 130 58 14 21
Rörelseresultat (EBIT) -264 2 -96 -163 -36 -121 192 241 -66 -81
Resultat efter finansnetto -368 343 61 -156 -98 60 370 99 -680 175
Årets resultat -315 257 61 -156 -98 60 340 70 -680 123
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 10 15 65 26 0 6 16 27 43
Omsättningstillgångar 938 1 657 1 365 1 881 2 029 4 917 4 729 4 601 4 575 3 681
Tillgångar 942 1 666 1 380 1 945 2 055 4 917 4 735 4 617 4 602 3 723
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 851 1 326 1 230 1 468 1 887 1 985 1 925 1 720 1 750 2 519
Obeskattade reserver 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 91 287 151 477 167 2 932 2 810 2 897 2 853 1 204
Skulder och eget kapital 942 1 666 1 380 1 945 2 055 4 917 4 735 4 617 4 602 3 723
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 192 147 232 316 184 180 178 197
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 120 152 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 42 62 75 67 81 165 84 67 162 161
Utdelning till aktieägare 160 160 160 300 263 0 0 135 100 89
Omsättning 232 656 692 584 701 829 1 022 895 648 982
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 232 519 549 456 604 697 892 837 634 961
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 189 238 296 255 352 525 298 311 362 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -259 7 -91 -158 -35 -115 202 252 -51 -66
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -55,30% -5,46% 20,39% -24,50% -13,34% -21,86% 6,57% 32,02% -34,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -28,03% 20,59% 4,49% -7,66% -0,39% 4,92% 13,33% 5,44% 2,04% 6,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -113,79% 66,09% 11,29% -32,68% -1,32% 34,72% 70,74% 29,99% 14,83% 23,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,21% 88,82% 87,61% 83,77% 87,91% 88,24% 72,31% 90,92% 90,85% 67,95%
Rörelsekapital/omsättning 365,09% 263,97% 221,13% 307,89% 308,28% 284,79% 215,13% 203,58% 271,61% 257,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,34% 82,07% 89,13% 75,48% 91,82% 40,37% 40,65% 37,25% 38,03% 67,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 030,77% 577,35% 903,97% 394,34% 1 214,97% 167,70% 168,29% 158,82% 160,36% 305,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...