Visa allt om HK Höglunds Plåt AB
Visa allt om HK Höglunds Plåt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 377 13 123 13 328 12 721 13 783 13 598 13 035 10 313 9 343 11 394
Övrig omsättning - - - - - 19 104 - 203 91
Rörelseresultat (EBIT) 576 1 848 2 670 1 523 2 290 2 466 2 072 884 554 1 294
Resultat efter finansnetto 571 1 847 2 670 1 526 2 302 2 475 2 070 847 529 1 249
Årets resultat 440 647 961 1 175 1 208 932 1 577 747 465 972
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 425 503 630 766 909 1 004 1 023 1 144 1 397 1 657
Omsättningstillgångar 7 465 7 934 7 332 6 605 6 017 5 275 4 052 2 920 3 022 3 273
Tillgångar 7 890 8 437 7 962 7 371 6 925 6 278 5 075 4 064 4 418 4 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 630 4 190 3 543 2 582 3 207 2 999 2 067 1 411 1 032 999
Obeskattade reserver 0 0 0 578 587 4 105 183 365 498
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 218 2 468 2 780 2 280 910 1 560 1 510 1 190 2 020 620
Kortfristiga skulder 2 042 1 780 1 639 1 931 2 221 1 715 1 393 1 280 1 001 2 813
Skulder och eget kapital 7 890 8 437 7 962 7 371 6 925 6 278 5 075 4 064 4 418 4 930
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 962 865 720 795
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 100
Löner till övriga anställda - 4 277 4 224 4 357 4 381 4 065 2 634 2 258 2 370 2 574
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 526 1 412 1 706 1 614 1 657 1 418 1 522 1 451 1 622
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 1 800 1 000 0 0 0 0
Omsättning 13 377 13 123 13 328 12 721 13 783 13 617 13 139 10 313 9 546 11 485
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 12 12 12 12 11 10 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 115 1 009 1 111 1 060 1 149 1 133 1 185 1 031 849 1 036
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 458 476 514 515 488 468 469 423 478
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 682 1 975 2 806 1 666 2 431 2 615 2 239 1 137 814 1 567
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,94% -1,54% 4,77% -7,71% 1,36% 4,32% 26,39% 10,38% -18,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,33% 21,97% 33,65% 20,82% 33,40% 39,57% 40,93% 21,85% 13,31% 26,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,32% 14,13% 20,10% 12,07% 16,78% 18,27% 15,93% 8,61% 6,29% 11,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,02% 72,73% 76,51% 75,20% 74,48% 73,65% 69,62% 71,37% 73,05% 70,12%
Rörelsekapital/omsättning 40,54% 46,89% 42,71% 36,74% 27,54% 26,18% 20,40% 15,90% 21,63% 4,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,68% 49,66% 44,50% 41,15% 52,56% 47,82% 42,25% 38,04% 29,31% 27,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 347,16% 422,81% 432,03% 327,34% 260,69% 295,16% 275,02% 212,19% 282,72% 108,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...