Visa allt om Motorus AB
Visa allt om Motorus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 521 6 044 5 267 5 085 2 949 4 307 5 221 5 430 4 781 4 951
Övrig omsättning - 1 69 4 000 - 10 - 1 - 34
Rörelseresultat (EBIT) 614 94 -140 555 361 757 617 498 38 133
Resultat efter finansnetto 614 87 -198 -652 361 754 601 455 -40 124
Årets resultat 370 87 -198 3 202 424 279 209 59 79
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 328 460 440 628 590 613 1 498 2 401 2 403 1 180
Omsättningstillgångar 1 252 1 049 1 128 2 833 4 637 2 749 1 728 1 678 870 932
Tillgångar 1 580 1 510 1 568 3 461 5 227 3 362 3 226 4 080 3 273 2 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 629 259 172 1 620 1 617 1 415 991 712 503 444
Obeskattade reserver 145 0 0 0 661 578 403 184 14 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 312 0 0 0 1 011 1 293 0
Kortfristiga skulder 806 1 251 1 396 1 529 2 949 1 370 1 832 2 173 1 463 1 529
Skulder och eget kapital 1 580 1 510 1 568 3 461 5 227 3 362 3 226 4 080 3 273 2 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 380 180 150 186
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 200 120 105 105
Löner till övriga anställda - 1 246 1 218 1 217 719 880 958 926 1 290 902
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 391 379 347 201 210 377 268 388 327
Utdelning till aktieägare 300 0 0 1 250 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 521 6 045 5 336 9 085 2 949 4 317 5 221 5 431 4 781 4 985
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 4 4 5 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 380 1 209 1 053 1 017 737 1 077 1 044 776 797 825
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 319 328 329 318 234 279 317 199 309 241
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 746 163 -4 684 434 889 685 568 114 210
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,65% 14,75% 3,58% 72,43% - -17,51% -3,85% 13,57% -3,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,86% 6,23% -8,93% -16,56% 6,91% 22,52% 19,16% 12,21% 1,16% 6,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,12% 1,56% -2,66% -11,27% 12,24% 17,58% 11,84% 9,17% 0,79% 2,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,51% 55,01% 61,23% 13,69% 68,80% 69,40% 59,93% 63,08% 65,53% 52,51%
Rörelsekapital/omsättning 8,08% -3,34% -5,09% 25,64% 57,24% 32,02% -1,99% -9,12% -12,40% -12,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,97% 17,15% 10,97% 46,81% 40,26% 54,76% 39,93% 20,77% 15,68% 25,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,54% 69,94% 58,31% 157,55% 78,60% 134,53% 70,47% 48,87% 22,83% 42,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...