Visa allt om Västmanlands Svagströmsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Västmanlands Svagströmsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 871 5 175 5 516 5 239 4 653 3 996 2 924 5 108 4 834 4 679
Övrig omsättning - - - - - - - 50 56 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 442 570 1 054 1 331 700 233 339 296 150 284
Resultat efter finansnetto 2 482 554 993 1 299 657 293 243 317 110 279
Årets resultat 1 933 434 771 695 363 284 188 151 48 199
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 229 3 062 2 072 1 763 1 660 1 635 524 534 585 586
Omsättningstillgångar 3 865 3 233 3 946 4 348 3 203 2 756 4 557 5 091 4 306 4 148
Tillgångar 7 094 6 295 6 018 6 111 4 863 4 391 5 081 5 625 4 891 4 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 066 1 633 1 999 2 027 1 632 1 569 1 585 1 697 1 646 1 698
Obeskattade reserver 500 500 500 500 169 8 109 135 31 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 763 2 323 2 101 2 254 2 028 1 536 2 522 2 185 1 780 791
Kortfristiga skulder 1 765 1 839 1 419 1 329 1 034 1 278 866 1 607 1 433 2 246
Skulder och eget kapital 7 094 6 295 6 018 6 111 4 863 4 391 5 081 5 625 4 891 4 735
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 884 428 1 075 878 934
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 400 320 400 400
Löner till övriga anställda 1 468 1 321 1 525 1 387 1 054 295 260 550 721 630
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 750 676 758 698 609 651 452 769 764 725
Utdelning till aktieägare 500 500 800 800 300 300 300 300 100 100
Omsättning 7 871 5 175 5 516 5 239 4 653 3 996 2 924 5 158 4 890 4 679
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 4 3 3 3 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 574 1 035 1 103 1 310 1 551 1 332 975 1 022 967 936
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 456 406 466 535 565 620 389 490 474 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 615 705 1 181 1 362 780 303 407 376 278 466
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 52,10% -6,18% 5,29% 12,59% 16,44% 36,66% -42,76% 5,67% 3,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,00% 9,98% 18,18% 22,78% 15,16% 9,79% 7,66% 7,47% 4,91% 7,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,55% 12,14% 19,83% 26,57% 15,84% 10,76% 13,30% 8,22% 4,96% 7,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,80% 68,68% 72,84% 75,78% 61,85% 62,94% 68,43% 64,58% 65,10% 71,30%
Rörelsekapital/omsättning 26,68% 26,94% 45,81% 57,63% 46,62% 36,99% 126,23% 68,21% 59,43% 40,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,72% 32,14% 39,70% 39,20% 36,12% 35,87% 32,78% 31,90% 34,11% 35,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 217,51% 173,57% 274,77% 324,00% 304,06% 210,88% 520,21% 312,76% 265,39% 181,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...