Visa allt om L & B Antik- & Opalescentglas Aktiebolag
Visa allt om L & B Antik- & Opalescentglas Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 679 854 746 924 1 932 1 140 702 713 746 1 066
Övrig omsättning - - - - - 80 80 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 69 123 152 123 295 166 143 72 -57 274
Resultat efter finansnetto 65 113 157 128 275 155 132 62 -60 269
Årets resultat 51 88 122 100 201 114 97 57 -45 194
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 7 268 281 294 307 279 271
Omsättningstillgångar 1 779 1 647 1 399 1 324 1 748 1 496 1 116 1 052 1 078 1 154
Tillgångar 1 780 1 648 1 399 1 331 2 015 1 777 1 409 1 358 1 357 1 425
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 447 1 395 1 307 1 184 974 773 714 616 559 604
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 206 105 23 72 523 269 198 174 207 289
Kortfristiga skulder 128 148 69 75 518 735 498 568 591 532
Skulder och eget kapital 1 780 1 648 1 399 1 331 2 015 1 777 1 409 1 358 1 357 1 425
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 40 160 80 0 80 80 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 13 50 35 0 25 35 35
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 679 854 746 924 1 932 1 220 782 713 746 1 066
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 340 427 373 462 966 570 351 357 373 1 066
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 17 16 14 37 100 63 7 62 67 145
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 69 123 158 134 308 179 156 87 -43 291
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,49% 14,48% -19,26% -52,17% 69,47% 62,39% -1,54% -4,42% -30,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,21% 7,65% 11,37% 18,41% 14,99% 9,40% 10,15% 5,45% -4,05% 19,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,05% 14,75% 21,31% 26,52% 15,63% 14,65% 20,37% 10,38% -7,37% 25,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 62,53% 100,00% 100,00% 100,00% 56,84% 59,26% 56,24% 38,20% 69,89%
Rörelsekapital/omsättning 243,15% 175,53% 178,28% 135,17% 63,66% 66,75% 88,03% 67,88% 65,28% 58,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,29% 84,65% 93,42% 88,96% 48,34% 43,50% 50,67% 45,36% 41,19% 42,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 296,88% 1 030,41% 1 856,52% 1 517,33% 300,39% 176,46% 183,13% 137,50% 147,04% 216,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...