Visa allt om Bröderna Thunströms Måleri Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Thunströms Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 34 679 32 653 31 069 31 288 32 625 34 474 31 332 35 590 31 863 25 529
Övrig omsättning 557 105 94 292 189 23 135 270 207 84
Rörelseresultat (EBIT) 2 011 3 374 3 543 3 934 3 863 4 993 3 302 5 422 5 197 3 191
Resultat efter finansnetto 2 307 2 259 4 005 4 645 4 579 5 249 3 557 6 051 5 411 2 919
Årets resultat 1 933 1 504 3 185 3 301 2 868 2 948 2 061 3 649 2 761 1 329
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 991 6 563 7 486 6 013 4 315 3 981 3 191 3 614 2 931 1 695
Omsättningstillgångar 20 677 22 282 20 690 20 010 22 961 19 746 18 089 16 413 12 595 10 623
Tillgångar 26 668 28 845 28 176 26 022 27 276 23 727 21 280 20 026 15 526 12 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 713 14 562 14 658 13 074 11 373 10 105 8 757 7 696 5 047 3 286
Obeskattade reserver 8 068 8 169 8 185 8 278 7 841 7 222 6 208 5 491 4 143 2 730
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 887 6 113 5 332 4 671 8 062 6 400 6 315 6 839 6 336 6 303
Skulder och eget kapital 26 668 28 845 28 176 26 022 27 276 23 727 21 280 20 026 15 526 12 319
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 749 1 018 669 712
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 13 236 11 794 12 758 13 885 13 008 12 827 12 298 10 827 6 951
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 5 242 4 605 5 207 5 139 5 235 4 660 4 378 4 452 4 203
Utdelning till aktieägare 3 000 5 000 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 000 1 000 1 000
Omsättning 35 236 32 758 31 163 31 580 32 814 34 497 31 467 35 860 32 070 25 613
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 41 37 52 55 55 52 42 37 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 846 796 840 602 593 627 603 847 861 729
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 445 434 339 344 322 350 427 427 410
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 379 3 728 3 950 4 353 4 276 5 357 3 730 5 847 5 573 3 493
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,20% 5,10% -0,70% -4,10% -5,36% 10,03% -11,96% 11,70% 24,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,65% 12,01% 14,22% 17,87% 17,09% 22,71% 16,71% 30,23% 35,06% 27,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,66% 10,61% 12,89% 14,86% 14,29% 15,63% 11,35% 17,01% 17,09% 13,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,26% 76,60% 80,99% 80,58% 81,76% 84,77% 80,31% 82,48% 80,94% 82,78%
Rörelsekapital/omsättning 39,76% 49,52% 49,43% 49,03% 45,67% 38,71% 37,58% 26,90% 19,64% 16,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,52% 72,57% 74,68% 75,06% 62,88% 65,02% 62,65% 58,64% 51,72% 42,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 300,23% 364,50% 381,25% 427,23% 284,81% 308,53% 286,44% 239,99% 198,78% 168,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...