Visa allt om Fotskäls Bil Olofsson Aktiebolag
Visa allt om Fotskäls Bil Olofsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 410 399 418 418 435 408 415 344 20 174 26 367
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 955 -
Rörelseresultat (EBIT) 142 38 183 149 59 164 25 -32 2 201 728
Resultat efter finansnetto 143 110 188 164 68 164 25 28 2 319 798
Årets resultat 112 85 146 125 50 246 155 174 1 794 668
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 159 4 342 4 155 4 337 3 616 3 807 3 998 3 986 1 048 1 023
Omsättningstillgångar 477 443 577 403 1 166 1 289 2 183 2 953 6 719 6 180
Tillgångar 4 635 4 785 4 732 4 741 4 782 5 096 6 181 6 939 7 768 7 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 555 4 603 4 678 4 682 4 727 4 997 5 891 6 296 6 522 4 928
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 171 362 588 780
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 80 182 53 58 54 99 119 282 658 1 494
Skulder och eget kapital 4 635 4 785 4 732 4 741 4 782 5 096 6 181 6 939 7 768 7 203
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 694 710
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 17 425 811
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 8 383 701
Utdelning till aktieägare 160 160 160 150 170 320 200 300 660 200
Omsättning 410 399 418 418 435 408 415 344 22 129 26 367
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 344 4 035 4 395
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 26 312 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 325 221 373 340 250 355 216 43 2 332 894
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,76% -4,55% 0,00% -3,91% 6,62% -1,69% 20,64% -98,29% -23,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,09% 2,30% 3,97% 3,44% 1,42% 3,22% 0,40% 0,42% 29,87% 11,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,88% 27,57% 44,98% 39,00% 15,63% 40,20% 6,02% 8,43% 11,50% 3,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13,39% 14,97%
Rörelsekapital/omsättning 96,83% 65,41% 125,36% 82,54% 255,63% 291,67% 497,35% 776,45% 30,04% 17,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,27% 96,20% 98,86% 98,76% 98,85% 98,06% 97,35% 94,49% 89,41% 76,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 596,25% 243,41% 1 088,68% 694,83% 2 159,26% 1 302,02% 1 834,45% 1 047,16% 1 021,12% 132,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...