Visa allt om HEBY Bygg & Glas Aktiebolag
Visa allt om HEBY Bygg & Glas Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 661 2 038 2 360 2 220 2 547 2 655 2 816 2 084 1 846 2 659
Övrig omsättning - - - - 86 200 156 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 121 94 73 -55 -24 216 -7 184 -79 141
Resultat efter finansnetto 80 45 24 -115 -87 150 -84 111 -156 54
Årets resultat 80 45 24 -115 -87 150 -84 111 -156 54
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8
Omsättningstillgångar 288 396 494 593 651 690 636 699 623 501
Tillgångar 289 397 494 594 651 690 637 701 626 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -386 -467 -512 -535 -421 -334 -483 -600 -712 -555
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 457 404 453 559 591 544 577 588 593 494
Kortfristiga skulder 218 459 552 570 480 479 543 713 744 570
Skulder och eget kapital 289 397 494 594 651 690 637 701 626 509
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - 0 570 574 529
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 822 853 999 1 143 1 248 1 410 433 436 512
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 342 341 372 418 403 416 316 304 351
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 661 2 038 2 360 2 220 2 633 2 855 2 972 2 084 1 846 2 659
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 5 6 6 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 554 679 787 740 509 443 469 521 462 665
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 313 394 404 468 320 288 312 337 342 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 121 94 73 -55 -24 217 -6 185 -75 150
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,50% -13,64% 6,31% -12,84% -4,07% -5,72% 35,12% 12,89% -30,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,87% 23,68% 14,78% -8,92% -3,69% 31,30% -0,94% 26,53% -11,66% 27,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,28% 4,61% 3,09% -2,39% -0,94% 8,14% -0,21% 8,93% -3,95% 5,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,63% 72,42% 64,70% 73,11% 68,28% 77,06% 70,03% 83,25% 80,50% 66,27%
Rörelsekapital/omsättning 4,21% -3,09% -2,46% 1,04% 6,71% 7,95% 3,30% -0,67% -6,55% -2,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -133,56% -117,63% -103,64% -90,07% -64,67% -48,41% -75,82% -85,59% -113,74% -109,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,06% 77,56% 82,43% 94,21% 109,58% 116,08% 89,32% 75,04% 60,22% 55,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...