Visa allt om Bankeryds Hårsalong Aktiebolag
Visa allt om Bankeryds Hårsalong Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 790 4 605 3 928 3 031 2 634 3 284 3 175 3 919 2 997 3 387
Övrig omsättning 61 9 305 1 639 1 483 923 527 8 617 717
Rörelseresultat (EBIT) 205 333 -13 71 -48 56 95 162 298 103
Resultat efter finansnetto 278 330 -14 69 -48 60 96 161 307 108
Årets resultat 227 249 40 27 17 40 97 101 166 86
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 157 150 100 100 113 27 39 100 101
Omsättningstillgångar 1 540 1 390 1 093 1 208 1 159 1 227 1 140 1 208 1 182 1 143
Tillgångar 1 580 1 547 1 242 1 308 1 259 1 340 1 166 1 248 1 283 1 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 827 825 575 535 508 492 452 409 397 311
Obeskattade reserver 25 25 25 25 25 105 105 153 153 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 45 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Kortfristiga skulder 683 697 642 748 726 743 609 686 726 844
Skulder och eget kapital 1 580 1 547 1 242 1 308 1 259 1 340 1 166 1 248 1 283 1 244
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 802 924 856 881
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 899 1 953 2 563 2 238 1 951 853 804 641 821
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 627 630 783 688 635 589 550 524 638
Utdelning till aktieägare 225 225 0 0 0 0 0 54 90 80
Omsättning 4 851 4 614 4 233 4 670 4 117 4 207 3 702 3 927 3 614 4 104
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 10 8 6 6 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 684 658 561 303 329 547 529 653 500 484
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 424 374 373 343 372 440 384 394 357 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 222 350 -1 71 -35 69 108 223 364 162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,02% 17,24% 29,59% 15,07% -19,79% 3,43% -18,98% 30,76% -11,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,04% 21,53% -1,05% 5,43% -3,81% 4,55% 8,15% 12,98% 24,01% 8,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,95% 7,23% -0,33% 2,34% -1,82% 1,86% 2,99% 4,13% 10,28% 3,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,63% 81,95% 82,18% 78,65% 74,94% 70,62% 74,43% 77,90% 77,11% 69,47%
Rörelsekapital/omsättning 17,89% 15,05% 11,48% 15,18% 16,44% 14,74% 16,72% 13,32% 15,22% 8,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,58% 54,59% 47,87% 42,39% 41,81% 42,49% 45,40% 41,81% 39,53% 29,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,72% 150,36% 112,15% 123,40% 105,65% 118,30% 117,90% 110,64% 97,66% 88,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...