Visa allt om Ewes AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 140 223 135 738 132 564 124 074 123 759 120 931 73 320 118 033 140 068 132 582
Övrig omsättning 1 012 1 677 1 002 2 432 956 1 628 359 1 089 1 057 3 178
Rörelseresultat (EBIT) 676 -1 387 612 5 682 5 618 5 039 -1 511 -2 963 6 265 1 618
Resultat efter finansnetto 2 072 -2 043 2 453 6 095 4 910 5 675 1 717 -3 736 5 319 6 824
Årets resultat 1 949 22 2 015 3 714 2 487 4 921 1 717 314 2 952 6 549
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 214 32 520 35 413 32 710 33 578 32 638 32 803 29 434 25 282 25 800
Omsättningstillgångar 60 176 58 109 60 855 58 587 55 523 58 793 54 624 60 057 67 184 70 397
Tillgångar 91 390 90 629 96 268 91 297 89 101 91 431 87 428 89 491 92 467 96 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 421 39 472 40 450 40 435 36 721 34 323 35 052 33 335 38 721 35 769
Obeskattade reserver 3 730 3 730 5 930 5 930 4 430 2 930 2 930 2 930 6 980 5 837
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 661 8 147 8 266 5 555 9 160 12 700 7 593 13 233 11 646 11 061
Kortfristiga skulder 39 578 39 280 41 622 39 377 38 790 41 478 41 853 39 993 35 120 43 529
Skulder och eget kapital 91 390 90 629 96 268 91 297 89 101 91 431 87 428 89 491 92 467 96 197
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 1 549 1 695 1 973 1 859 1 541 1 290 995 1 342 1 297 2 751
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 26 567 28 525 27 188 25 205 25 487 25 483 15 798 27 438 26 295 24 840
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 9 518 12 999 11 050 10 150 10 191 10 983 6 938 11 353 10 912 14 818
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 0 0 0 0 100 5 000
Omsättning 141 235 137 415 133 566 126 506 124 715 122 559 73 679 119 122 141 125 135 760
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 72 80 81 75 84 84 86 84 87 91
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 948 1 697 1 637 1 654 1 473 1 440 853 1 405 1 610 1 457
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 572 551 551 486 216 302 506 469 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 771 3 073 5 095 10 166 9 476 9 591 1 425 1 342 10 714 6 182
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,30% 2,39% 6,84% 0,25% 2,34% 64,94% - -15,73% 5,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,98% -1,53% 3,27% 7,36% 6,35% 6,96% 2,56% -3,30% 6,96% 7,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,94% -1,02% 2,38% 5,42% 4,57% 5,26% 3,05% -2,50% 4,60% 5,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,80% 48,70% 52,79% 57,80% 56,63% 53,40% 53,29% 55,80% 51,32% 56,45%
Rörelsekapital/omsättning 14,69% 13,87% 14,51% 15,48% 13,52% 14,32% 17,42% 17,00% 22,89% 20,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,51% 46,76% 46,82% 49,36% 45,09% 40,04% 42,71% 39,66% 47,44% 41,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,32% 76,57% 86,46% 86,18% 73,87% 78,28% 71,13% 77,51% 98,25% 84,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...