Visa allt om Zoo.se Trading i Norden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-04
Nettoomsättning 302 391 150 434 114 753 100 119 92 581 90 110 78 684 66 913 75 517 54 617
Övrig omsättning 6 870 2 593 1 591 1 164 385 581 244 574 196 220
Rörelseresultat (EBIT) 1 453 6 310 1 152 623 1 976 1 568 2 576 1 368 3 556 1 144
Resultat efter finansnetto 754 5 950 830 327 1 606 1 225 2 230 1 053 3 487 704
Årets resultat 580 4 646 624 228 2 491 -39 1 662 260 738 506
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 004 17 681 6 593 6 374 2 730 3 114 9 139 9 472 3 152 1 711
Omsättningstillgångar 49 921 29 314 17 875 18 894 18 017 20 470 10 568 8 664 13 400 9 631
Tillgångar 75 925 46 996 24 468 25 268 20 747 23 584 19 706 18 136 16 553 11 341
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 725 13 145 6 500 5 876 5 649 3 157 3 796 2 133 3 913 3 175
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 2 186 2 186 2 186 2 186 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 438 4 688 0 0 667 1 674 0 1 524 1 514 854
Kortfristiga skulder 58 762 29 163 17 968 19 392 14 432 16 566 13 724 12 292 8 939 7 312
Skulder och eget kapital 75 925 46 996 24 468 25 268 20 747 23 584 19 706 18 136 16 553 11 341
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-04
Löner till styrelse & VD 1 172 2 212 1 443 1 638 433 676 774 - - 549
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 484 17 995 14 786 12 406 10 169 8 860 9 447 8 435 10 126 7 128
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 623 6 403 5 793 4 770 3 637 3 145 2 740 2 316 2 830 2 111
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 600 0 2 040 0
Omsättning 309 261 153 027 116 344 101 283 92 966 90 691 78 928 67 487 75 713 54 837
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 84 48 44 38 34 58 56 31 24 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 600 3 134 2 608 2 635 2 723 1 554 1 405 2 158 3 147 1 762
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 563 506 507 434 227 225 357 547 323
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 312 8 557 3 043 2 009 3 445 2 985 4 019 2 367 4 592 2 468
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 101,01% 31,09% 14,62% 8,14% 2,74% 14,52% 17,59% -11,39% 38,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,91% 13,43% 4,71% 2,47% 9,52% 6,65% 13,08% 7,54% 21,52% 10,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,48% 4,19% 1,00% 0,62% 2,13% 1,74% 3,28% 2,04% 4,72% 2,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,60% 40,65% 39,91% 40,21% 37,14% 38,50% 40,30% 39,20% 41,21% 41,52%
Rörelsekapital/omsättning -2,92% 0,10% -0,08% -0,50% 3,87% 4,33% -4,01% -5,42% 5,91% 4,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,08% 27,97% 26,57% 23,25% 27,23% 20,62% 27,92% 21,16% 33,37% 28,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,91% 39,01% 56,46% 53,61% 73,57% 68,41% 17,25% 20,48% 83,33% 39,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!