Visa allt om Jenils Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Jenils Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 040 9 726 8 014 9 024 6 658 6 065 4 795 3 193 2 320 377
Övrig omsättning 332 38 113 98 184 143 34 9 18 139
Rörelseresultat (EBIT) -232 617 -25 -104 222 73 2 -74 -17 -45
Resultat efter finansnetto -240 604 -40 -110 207 63 -15 -87 -31 -56
Årets resultat -120 403 -40 -110 194 63 -15 -18 -31 -133
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 222 294 426 344 373 250 410 376 358 348
Omsättningstillgångar 1 107 2 091 1 185 1 084 1 174 906 300 167 197 32
Tillgångar 1 330 2 385 1 611 1 428 1 547 1 156 709 543 556 380
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 561 158 198 308 114 49 64 82 113
Obeskattade reserver 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 63 123 27 69 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 159 1 642 1 331 1 203 1 171 1 042 658 478 473 267
Skulder och eget kapital 1 330 2 385 1 611 1 428 1 547 1 156 709 543 556 380
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 368 368 243 70 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 788 5 346 4 538 4 708 3 237 2 795 2 195 1 342 1 021 147
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 217 1 185 1 088 1 303 961 901 636 364 273 92
Utdelning till aktieägare 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 372 9 764 8 127 9 122 6 842 6 208 4 829 3 202 2 338 516
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 18 16 16 11 11 9 7 5 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 503 540 501 564 605 551 533 456 464 377
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 380 371 345 398 408 369 365 280 273 239
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -60 780 148 25 435 299 43 0 15 -26
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,33% 21,36% -11,19% 35,54% 9,78% 26,49% 50,17% 37,63% 515,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,44% 25,87% -1,55% -7,28% 14,35% 6,31% 0,28% -13,63% -3,06% -11,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,89% 6,34% -0,31% -1,15% 3,33% 1,20% 0,04% -2,32% -0,73% -11,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,99% 80,63% 74,03% 76,60% 76,95% 75,56% 76,64% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,65% 4,62% -1,82% -1,32% 0,05% -2,24% -7,47% -9,74% -11,90% -62,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,85% 27,45% 9,81% 13,87% 19,91% 9,86% 6,91% 11,79% 14,75% 29,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,51% 127,34% 89,03% 90,11% 100,26% 86,95% 45,59% 34,94% 41,65% 11,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...