Visa allt om Larmspecialisten på Näset Aktiebolag
Visa allt om Larmspecialisten på Näset Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 594 6 855 6 995 5 582 5 244 5 927 4 986 5 372 6 928 5 720
Övrig omsättning - 13 86 98 129 110 121 99 112 172
Rörelseresultat (EBIT) 121 115 143 229 398 113 371 -880 110 84
Resultat efter finansnetto 104 81 90 126 306 13 312 -983 16 17
Årets resultat 80 79 90 126 306 13 312 -983 16 17
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 4 8 18 29 20 27 17 50 62
Omsättningstillgångar 1 942 1 781 2 027 2 423 2 166 2 382 2 117 2 511 2 424 1 802
Tillgångar 1 951 1 785 2 034 2 441 2 195 2 402 2 144 2 529 2 474 1 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 806 726 646 556 430 124 111 -202 181 177
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 227 286 530 617 851 1 004 1 034 1 278 1 165 894
Kortfristiga skulder 919 773 858 1 268 914 1 274 999 1 452 1 128 793
Skulder och eget kapital 1 951 1 785 2 034 2 441 2 195 2 402 2 144 2 529 2 474 1 864
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 407 383 407 407 400 396 282 426 403
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 799 1 942 1 604 1 300 1 542 1 285 1 889 2 259 2 081
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 075 1 066 906 791 856 661 883 1 044 948
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Omsättning 6 594 6 868 7 081 5 680 5 373 6 037 5 107 5 471 7 040 5 892
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 8 7 6 8 6 8 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 942 979 874 797 874 741 831 672 770 715
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 424 448 429 425 413 384 395 389 421 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 127 119 152 239 408 120 378 -848 122 99
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,81% -2,00% 25,31% 6,45% -11,52% 18,87% -7,19% -22,46% 21,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,41% 6,72% 7,82% 9,87% 18,41% 4,83% 17,30% -34,76% 4,45% 4,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,90% 1,75% 2,27% 4,32% 7,70% 1,96% 7,44% -16,36% 1,59% 1,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,54% 71,85% 71,74% 75,37% 75,38% 74,69% 76,31% 70,14% 75,97% 78,09%
Rörelsekapital/omsättning 15,51% 14,70% 16,71% 20,69% 23,87% 18,69% 22,42% 19,71% 18,71% 17,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,31% 40,67% 31,76% 22,78% 19,59% 5,16% 5,18% -7,99% 7,32% 9,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,72% 92,37% 107,93% 78,31% 86,21% 65,70% 58,96% 87,12% 115,43% 99,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...