Visa allt om Varbergs Handels Aktiebolag
Visa allt om Varbergs Handels Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 921 461 0 461 921 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 1 692 1 242 1 242 1 242 1 242
Rörelseresultat (EBIT) 612 171 -288 162 567 1 197 1 040 1 051 752 762
Resultat efter finansnetto 1 295 528 -147 1 316 758 14 739 3 382 1 499 2 618 4 521
Årets resultat 2 986 819 225 1 023 421 13 835 3 079 450 2 091 4 366
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 257 16 448 16 231 15 896 15 146 15 330 11 917 10 574 10 470 10 517
Omsättningstillgångar 20 214 18 291 18 503 19 795 20 853 21 673 18 242 12 795 8 277 7 314
Tillgångar 35 471 34 739 34 734 35 691 35 999 37 003 30 159 23 368 18 747 17 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 327 30 536 29 717 29 492 29 290 30 856 23 096 16 967 13 867 11 776
Obeskattade reserver 1 073 1 073 1 258 2 384 2 384 2 399 1 752 1 913 966 682
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 788 3 694 3 642 3 534 3 563 3 571 3 565 3 594 0
Kortfristiga skulder 1 071 342 64 173 790 185 1 739 923 319 5 373
Skulder och eget kapital 35 471 34 739 34 734 35 691 35 999 37 003 30 159 23 368 18 747 17 831
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0 220 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - - - 0 0 0 71 68
Utdelning till aktieägare 2 500 0 0 0 0 1 000 7 000 500 0 0
Omsättning 921 461 0 461 921 1 692 1 242 1 242 1 242 1 242
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 - 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 291 278
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 846 405 -54 396 816 1 454 1 187 1 198 899 894
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 99,78% - -100,00% -49,95% - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,80% 2,36% - 4,12% 4,60% - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 146,25% 178,09% - 318,87% 179,91% - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 2 078,50% 3 893,49% - 4 256,40% 2 178,39% - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,32% 90,31% 88,38% 87,55% 86,24% 88,17% 80,86% 78,50% 77,68% 68,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 887,39% 5 348,25% 28 910,94% 11 442,20% 2 639,62% 11 715,14% 1 048,99% 1 386,24% 2 594,67% 136,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...