Visa allt om Kungstens Ventilation Aktiebolag
Visa allt om Kungstens Ventilation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 421 1 787 1 828 2 632 2 895 2 462 1 320 1 579 1 152 1 266
Övrig omsättning - - 25 3 - 76 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 97 -171 193 217 429 7 50 74 47
Resultat efter finansnetto 17 109 -160 197 241 433 12 85 56 69
Årets resultat 67 122 9 87 124 209 37 81 64 51
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 203 275 477 201 262 4 8 12 8
Omsättningstillgångar 2 015 1 876 1 674 1 910 2 016 1 558 1 365 1 352 1 290 1 365
Tillgångar 2 148 2 079 1 948 2 387 2 217 1 820 1 368 1 360 1 303 1 373
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 953 886 765 756 669 545 337 400 408 434
Obeskattade reserver 66 134 182 357 274 207 61 112 135 194
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 791 740 759 777 803 788 736 613 557 504
Kortfristiga skulder 339 318 243 497 471 280 235 236 202 241
Skulder och eget kapital 2 148 2 079 1 948 2 387 2 217 1 820 1 368 1 360 1 303 1 373
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 427 0 0 304 240 264 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 371 401 366 0 414 380 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 153 298 275 330 312 250 212 188 168 153
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 90 90
Omsättning 1 421 1 787 1 853 2 635 2 895 2 538 1 320 1 579 1 152 1 266
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 421 1 787 1 828 2 632 2 895 2 462 1 320 1 579 1 152 1 266
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 680 705 642 759 732 633 521 432 433 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 75 169 -99 257 278 478 11 54 78 52
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,48% -2,24% -30,55% -9,08% 17,59% 86,52% -16,40% 37,07% -9,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,88% 5,29% -8,11% 8,34% 10,87% 23,90% 1,39% 6,25% 7,75% 5,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,34% 6,16% -8,64% 7,56% 8,32% 17,67% 1,44% 5,38% 8,77% 5,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,55% 60,38% 57,44% 62,31% 74,58% 63,44% 58,79% 53,20% 65,89% 63,35%
Rörelsekapital/omsättning 117,95% 87,19% 78,28% 53,69% 53,37% 51,91% 85,61% 70,68% 94,44% 88,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,76% 47,64% 46,56% 43,34% 39,28% 38,33% 27,92% 35,48% 38,77% 41,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 594,40% 589,94% 688,89% 384,31% 371,34% 546,43% 580,85% 572,88% 638,61% 566,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...