Visa allt om Rito Trans Aktiebolag
Visa allt om Rito Trans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 229 3 668 3 311 3 210 3 323 3 144 2 710 2 658 2 271 2 258
Övrig omsättning - - - 119 - 8 - 58 83 7
Rörelseresultat (EBIT) 661 623 77 383 397 -27 134 323 120 128
Resultat efter finansnetto 965 614 69 370 389 -46 118 311 113 112
Årets resultat 740 417 102 180 252 -12 28 144 18 55
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 405 31 84 616 281 380 544 283 432 172
Omsättningstillgångar 2 703 1 939 1 158 1 123 1 189 689 645 716 318 414
Tillgångar 7 108 1 970 1 243 1 739 1 470 1 070 1 189 999 750 586
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 406 666 399 597 417 265 277 249 175 168
Obeskattade reserver 606 482 409 473 339 299 338 269 161 77
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 236 109 4 292 111 147 187 54 141 10
Kortfristiga skulder 861 714 431 377 603 359 386 427 272 332
Skulder och eget kapital 7 108 1 970 1 243 1 739 1 470 1 070 1 189 999 750 586
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 985 340 232 249
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 40 - -
Löner till övriga anställda - 1 538 1 484 1 224 1 178 1 244 0 711 694 822
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 632 589 548 528 546 391 324 319 348
Utdelning till aktieägare 0 0 150 300 0 0 0 0 70 10
Omsättning 4 229 3 668 3 311 3 329 3 323 3 152 2 710 2 716 2 354 2 265
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 057 917 828 803 831 786 678 665 568 565
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 550 516 444 435 452 346 349 321 346
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 801 676 172 505 507 113 243 379 192 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,29% 10,78% 3,15% -3,40% 5,69% 16,01% 1,96% 17,04% 0,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,28% 31,62% 6,19% 22,02% 27,01% -2,52% 11,27% 32,43% 16,13% 21,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,68% 16,98% 2,33% 11,93% 11,95% -0,86% 4,94% 12,19% 5,33% 5,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,20% 98,96% 99,24% 98,54% 99,01% 99,46% 99,45% 99,13% 100,00% 99,56%
Rörelsekapital/omsättning 43,56% 33,40% 21,96% 23,24% 17,63% 10,50% 9,56% 10,87% 2,03% 3,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,43% 52,89% 57,77% 55,55% 45,36% 45,36% 44,25% 44,77% 38,79% 38,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 313,94% 271,57% 268,68% 297,88% 197,18% 191,92% 167,10% 167,68% 116,91% 124,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...