Visa allt om Jensen & Weywadt Trädgårdstjänst Aktiebolag
Visa allt om Jensen & Weywadt Trädgårdstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 379 1 585 1 484 1 786 3 282 3 817 3 102 2 982 2 968 3 110
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -73 226 39 552 176 317 439 616 354 546
Resultat efter finansnetto -48 226 146 565 170 317 438 520 371 554
Årets resultat -48 176 114 416 234 305 438 435 302 330
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 533 704 813 1 860 2 151 2 212 2 044 2 078 1 823 1 838
Omsättningstillgångar 1 697 1 720 1 390 727 702 855 972 823 968 919
Tillgångar 2 230 2 424 2 203 2 587 2 853 3 066 3 016 2 901 2 791 2 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 923 1 305 1 945 2 248 2 132 2 198 2 194 2 056 1 821 1 719
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 150 250 390 460 539
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 165 995 0 30 27 22 0 17 14 10
Kortfristiga skulder 142 125 258 308 694 696 573 438 497 490
Skulder och eget kapital 2 230 2 424 2 203 2 587 2 853 3 066 3 016 2 901 2 791 2 758
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 798 700 688 706 678
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 264 386 623 1 650 851 644 506 657 630
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 124 191 246 706 723 559 404 475 473
Utdelning till aktieägare 750 1 150 0 418 300 300 300 300 200 200
Omsättning 1 379 1 585 1 484 1 786 3 282 3 817 3 102 2 982 2 968 3 110
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 3 6 6 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 379 1 585 742 595 547 636 620 596 495 518
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 457 407 298 247 393 415 392 325 319 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 282 67 590 249 386 473 639 374 572
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,00% 6,81% -16,91% -45,58% -14,02% 23,05% 4,02% 0,47% -4,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,15% 9,32% 6,85% 21,88% 6,17% 10,53% 14,56% 21,23% 13,33% 20,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,48% 14,26% 10,18% 31,69% 5,36% 8,46% 14,15% 20,66% 12,53% 17,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,64% 57,35% 66,04% 95,86% 96,28% 96,86% 93,58% 94,00% 94,41% 93,63%
Rörelsekapital/omsättning 112,76% 100,63% 76,28% 23,46% 0,24% 4,17% 12,86% 12,91% 15,87% 13,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,39% 53,84% 88,29% 86,90% 74,73% 75,30% 78,85% 80,78% 77,11% 76,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 195,07% 1 376,00% 538,76% 236,04% 101,15% 122,84% 169,63% 187,90% 194,77% 187,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...