Visa allt om Drottninggatans Bygg AB
Visa allt om Drottninggatans Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 27 565 22 334 22 622 15 212 14 546 14 127 17 022 15 713 4 328 10 454
Övrig omsättning - - - 38 48 - - 8 3 14
Rörelseresultat (EBIT) 1 865 243 2 021 -8 2 586 898 1 560 530 338 421
Resultat efter finansnetto 2 210 431 1 936 36 2 528 922 1 504 554 346 420
Årets resultat 1 470 376 976 16 1 342 476 755 267 175 359
Balansräkningar (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 435 683 510 725 1 228 1 395 1 132 337 348 242
Omsättningstillgångar 8 129 7 045 7 021 4 725 4 745 2 882 2 653 2 468 1 204 2 306
Tillgångar 9 564 7 728 7 531 5 450 5 972 4 277 3 785 2 805 1 552 2 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 444 2 274 2 198 1 394 1 732 921 1 183 582 315 373
Obeskattade reserver 2 274 1 993 2 056 1 562 1 562 900 658 249 93 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 644 3 461 3 277 2 494 2 677 2 457 1 942 1 974 1 144 2 176
Skulder och eget kapital 9 564 7 728 7 531 5 450 5 972 4 277 3 785 2 805 1 552 2 548
Löner & utdelning (tkr)
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD - - - 859 360 446 360 349 310 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 4 776 4 840 5 109 3 003 2 037 1 464 1 133 218 122 53
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 2 038 1 685 1 687 1 454 964 770 613 270 227 151
Utdelning till aktieägare 200 300 300 172 300 450 740 0 0 0
Omsättning 27 565 22 334 22 622 15 250 14 594 14 127 17 022 15 721 4 331 10 468
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 10 11 8 6 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 297 2 233 2 057 1 902 2 424 7 064 8 511 7 857 2 164 5 227
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 677 648 688 575 1 366 1 100 444 343 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 918 257 2 090 214 2 717 1 072 1 745 600 427 525
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,42% -1,27% 48,71% 4,58% 2,97% -17,01% 8,33% 263,05% -58,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,26% 5,68% 27,21% 0,81% 43,39% 21,88% 41,32% 19,79% 22,42% 16,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,07% 1,97% 9,06% 0,29% 17,81% 6,63% 9,19% 3,53% 8,04% 4,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,33% 37,38% 46,54% 49,11% 54,12% 41,20% 42,19% 25,29% 42,28% 21,67%
Rörelsekapital/omsättning 16,27% 16,05% 16,55% 14,67% 14,22% 3,01% 4,18% 3,14% 1,39% 1,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,56% 48,43% 49,31% 46,70% 48,28% 36,68% 43,77% 27,14% 24,61% 14,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,88% 196,82% 206,90% 175,42% 177,25% 117,30% 136,61% 125,03% 105,24% 105,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...