Visa allt om Roland Olsson i Skåne Aktiebolag
Visa allt om Roland Olsson i Skåne Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 520 2 267 2 277 2 250 3 322 8 290 8 565 7 574 8 099 9 680
Övrig omsättning 298 208 201 215 836 326 499 723 1 325 413
Rörelseresultat (EBIT) -390 460 383 264 710 -169 187 293 1 818 965
Resultat efter finansnetto -387 461 388 1 153 1 043 76 183 387 3 171 1 207
Årets resultat -371 614 696 979 785 230 493 131 1 842 1 096
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 745 10 826 10 498 10 419 7 247 7 847 7 628 3 199 2 833 2 490
Omsättningstillgångar 2 324 2 696 2 328 2 478 4 582 3 666 4 980 9 000 9 841 7 283
Tillgångar 13 069 13 523 12 826 12 897 11 829 11 514 12 608 12 199 12 674 9 773
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 021 11 892 11 378 10 781 9 902 9 217 9 387 8 994 8 963 7 211
Obeskattade reserver 0 16 346 868 736 717 1 166 1 678 1 498 492
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 048 1 614 1 102 1 248 1 191 1 580 2 055 1 527 2 213 2 070
Skulder och eget kapital 13 069 13 523 12 826 12 897 11 829 11 514 12 608 12 199 12 674 9 773
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 695 390 485 250 200 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 440 260 260 395 - 1 048 1 172 1 158 1 286 1 661
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 72 27 27 0 265 414 529 558 537 656
Utdelning till aktieägare 500 500 100 100 100 100 400 100 100 90
Omsättning 818 2 475 2 478 2 465 4 158 8 616 9 064 8 297 9 424 10 093
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 5 6 6 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 260 1 134 1 139 1 125 1 107 1 658 1 428 1 262 1 157 1 210
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 256 126 144 169 324 379 364 333 291 323
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -372 565 489 475 958 1 268 978 978 2 434 1 724
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -77,06% -0,44% 1,20% -32,27% -59,93% -3,21% 13,08% -6,48% -16,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,97% 3,42% 3,03% 8,94% 9,55% 0,66% 1,90% 3,26% 26,01% 12,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -74,62% 20,38% 17,08% 51,24% 34,02% 0,92% 2,80% 5,25% 40,71% 12,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,81% 64,05% 68,42% 100,00% 100,00% 100,00% 79,44% 97,78% 98,46% 96,38%
Rörelsekapital/omsättning 53,08% 47,73% 53,84% 54,67% 102,08% 25,16% 34,15% 98,67% 94,18% 53,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,33% 88,03% 90,81% 88,55% 88,30% 84,64% 81,27% 83,63% 79,23% 77,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,38% 138,54% 172,14% 160,90% 335,68% 205,76% 225,50% 548,46% 418,71% 328,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...