Visa allt om KAK Byggen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 118 784 250 806 106 158 96 275 97 284 31 911 60 609 48 001 48 146 47 156
Övrig omsättning 83 51 15 32 112 110 13 148 36 22
Rörelseresultat (EBIT) 5 473 8 317 5 221 5 641 3 695 2 235 1 771 804 1 112 3 111
Resultat efter finansnetto 5 412 8 318 5 179 5 636 3 695 2 236 1 771 916 1 117 3 134
Årets resultat -98 2 167 117 5 2 875 1 734 1 368 487 697 803
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 830 649 267 365 674 467 541 572 713 779
Omsättningstillgångar 33 181 42 835 38 060 26 833 25 253 20 682 18 000 15 370 12 632 9 709
Tillgångar 34 012 43 484 38 328 27 198 25 926 21 149 18 541 15 942 13 346 10 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 817 6 914 4 747 4 631 7 826 7 951 6 217 5 328 4 841 4 844
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 720 575
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 45 139 230
Kortfristiga skulder 27 195 36 569 33 580 22 567 18 101 13 198 12 324 10 569 7 646 4 839
Skulder och eget kapital 34 012 43 484 38 328 27 198 25 926 21 149 18 541 15 942 13 346 10 488
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 258 9 860 9 480 9 287 8 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 622 3 598 3 414 3 011 2 686
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0
Omsättning 118 867 250 857 106 173 96 307 97 396 32 021 60 622 48 149 48 182 47 178
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 36 32 32 33 31 31 31 30 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 494 6 967 3 317 3 009 2 948 1 029 1 955 1 548 1 605 1 814
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 754 587 589 556 543 197 445 421 414 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 620 8 401 5 287 5 742 3 871 2 336 2 004 1 048 1 350 3 340
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,64% 136,26% 10,27% -1,04% 204,86% - 26,27% -0,30% 2,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,10% 19,13% 13,62% 20,75% 14,26% 10,57% 9,59% 5,83% 8,50% 30,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,61% 3,32% 4,92% 5,86% 3,80% 7,01% 2,93% 1,94% 2,36% 6,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,57% 14,16% 26,04% 27,72% 25,46% 28,77% 27,21% 33,61% 36,73% 39,16%
Rörelsekapital/omsättning 5,04% 2,50% 4,22% 4,43% 7,35% 23,45% 9,36% 10,00% 10,36% 10,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,04% 15,90% 12,39% 17,03% 30,19% 37,60% 33,53% 33,42% 40,25% 50,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,70% 116,77% 112,79% 118,11% 138,46% 153,08% 124,17% 133,56% 153,05% 183,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!