Visa allt om Kuo & Familj Aktiebolag
Visa allt om Kuo & Familj Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 23 788 25 180 24 391 24 513 24 060 22 230 19 263 17 964 18 417 18 031
Övrig omsättning - - - - - 11 38 - 1 240
Rörelseresultat (EBIT) 838 2 279 2 392 2 302 2 702 2 432 682 13 38 1 371
Resultat efter finansnetto 840 2 289 2 443 2 397 2 795 2 474 679 32 88 1 364
Årets resultat 658 1 784 1 953 1 807 2 108 1 399 454 9 13 800
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 63 110 173 221 344 453 592 784 914
Omsättningstillgångar 5 652 6 828 6 948 7 278 7 147 6 575 4 384 3 438 3 776 3 614
Tillgångar 5 692 6 892 7 058 7 451 7 368 6 920 4 837 4 030 4 560 4 527
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 974 3 066 3 182 3 029 3 322 2 617 1 618 1 164 1 154 1 801
Obeskattade reserver 664 671 684 749 814 903 337 313 313 263
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 054 3 155 3 192 3 674 3 231 3 400 2 881 2 553 3 092 2 463
Skulder och eget kapital 5 692 6 892 7 058 7 451 7 368 6 920 4 837 4 030 4 560 4 527
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 1 687 1 672 1 403 1 488
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 709 9 746 9 031 8 933 8 320 7 305 5 515 5 129 4 913 4 378
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 731 3 452 3 293 3 250 3 062 2 722 2 651 2 567 2 886 2 408
Utdelning till aktieägare 560 1 750 1 900 1 800 2 100 1 402 400 0 0 660
Omsättning 23 788 25 180 24 391 24 513 24 060 22 241 19 301 17 964 18 418 18 271
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 33 31 38 37 34 34 34 32 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 721 763 787 645 650 654 567 528 576 601
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 400 398 321 308 295 287 276 291 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 867 2 326 2 467 2 410 2 857 2 605 856 217 251 1 590
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,53% 3,23% -0,50% 1,88% 8,23% 15,40% 7,23% -2,46% 2,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,74% 33,28% 34,85% 32,26% 38,27% 35,75% 14,12% 1,14% 2,65% 30,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,53% 9,11% 10,09% 9,81% 11,72% 11,13% 3,55% 0,26% 0,66% 7,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,91% 73,42% 73,80% 72,08% 71,85% 70,35% 71,12% 68,45% 67,35% 68,74%
Rörelsekapital/omsättning 10,92% 14,59% 15,40% 14,70% 16,28% 14,28% 7,80% 4,93% 3,71% 6,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,78% 52,08% 52,64% 48,06% 53,23% 47,44% 38,59% 34,48% 30,25% 43,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,06% 208,46% 210,46% 192,00% 212,69% 185,74% 143,53% 126,40% 116,11% 135,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...