Visa allt om Sista versen 24651 AB
Visa allt om Sista versen 24651 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 3 509 4 950 3 899 3 410 3 225 3 173 3 164 3 691 3 466
Övrig omsättning 713 14 2 950 4 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 460 -499 -94 55 122 39 32 -7 116 93
Resultat efter finansnetto 456 -516 -119 44 116 29 27 -10 92 72
Årets resultat 456 -516 8 8 65 19 9 8 48 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 945 1 226 1 215 9 26 47 111 156 231
Omsättningstillgångar 1 348 167 827 1 337 993 870 854 862 981 987
Tillgångar 1 348 1 112 2 053 2 552 1 002 896 901 973 1 137 1 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 557 100 367 359 351 286 267 257 290 242
Obeskattade reserver 0 0 0 132 103 80 84 70 97 77
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 066 1 056 100 150 200 300 250 400
Kortfristiga skulder 791 1 012 620 1 005 448 380 350 346 500 499
Skulder och eget kapital 1 348 1 112 2 053 2 552 1 002 896 901 973 1 137 1 218
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 100 0 - - - - 509 469 560 537
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 40 - 0 80
Löner till övriga anställda 0 1 200 1 677 1 114 816 811 252 338 337 332
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 37 389 533 364 292 287 267 310 338 322
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 0 0 0 40 0
Omsättning 713 3 523 4 952 4 849 3 414 3 225 3 173 3 164 3 691 3 466
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 5 7 4 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 702 707 975 1 137 1 075 1 058 791 923 867
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 140 322 321 379 377 377 345 269 298 282
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 460 -219 181 135 139 59 96 65 191 165
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -29,11% 26,96% 14,34% 5,74% 1,64% 0,28% -14,28% 6,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -44,87% -4,53% 2,27% 12,48% 4,35% 3,66% 0,41% 10,47% 7,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -14,22% -1,88% 1,49% 3,67% 1,21% 1,04% 0,13% 3,22% 2,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 64,55% 67,49% 57,12% 55,92% 54,64% 55,37% 54,93% 54,92% 56,17%
Rörelsekapital/omsättning - -24,08% 4,18% 8,52% 15,98% 15,19% 15,88% 16,31% 13,03% 14,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,32% 8,99% 17,88% 17,88% 42,61% 38,50% 36,50% 31,59% 31,65% 24,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,42% 12,25% 116,29% 123,28% 169,20% 167,11% 179,71% 188,15% 153,60% 154,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...