Visa allt om Ingemar Engvall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 386 1 357 1 286 1 548 1 720 1 750 1 398 1 515 1 259 1 617
Övrig omsättning 108 72 69 52 45 43 53 39 41 101
Rörelseresultat (EBIT) 618 565 520 816 570 650 342 454 218 444
Resultat efter finansnetto 619 566 -51 819 609 656 342 458 223 442
Årets resultat 397 549 -110 719 411 454 234 278 155 247
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 101 26 37 61 13 26 117 213 309 407
Omsättningstillgångar 1 085 1 436 1 145 1 998 1 760 1 484 1 272 1 314 1 062 1 066
Tillgångar 1 187 1 462 1 182 2 060 1 773 1 510 1 389 1 527 1 370 1 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 525 878 329 1 189 870 709 485 526 402 487
Obeskattade reserver 584 472 611 684 788 700 627 588 516 506
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 3 2 0 0 106 220 215 278
Kortfristiga skulder 78 110 238 184 114 101 170 194 237 202
Skulder och eget kapital 1 187 1 462 1 182 2 060 1 773 1 510 1 389 1 527 1 370 1 474
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 401 334 347 395 420 95
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 143 104 123 132 140 146
Utdelning till aktieägare 400 750 0 750 400 250 230 275 154 240
Omsättning 1 494 1 429 1 355 1 600 1 765 1 793 1 451 1 554 1 300 1 718
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 693 679 643 774 860 875 699 758 630 809
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 297 283 291 250 301 253 263 303 309 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 643 576 531 823 583 741 438 550 317 532
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,14% 5,52% -16,93% -10,00% -1,71% 25,18% -7,72% 20,33% -22,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 52,23% 38,78% 43,15% 39,76% 34,29% 43,44% 24,62% 30,06% 16,57% 30,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 44,73% 41,78% 39,66% 52,91% 35,35% 37,49% 24,46% 30,30% 18,03% 27,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 95,57% 97,67% 98,43% 98,11% 96,21% 99,08% 96,90% 93,14%
Rörelsekapital/omsättning 72,66% 97,72% 70,53% 117,18% 95,70% 79,03% 78,83% 73,93% 65,53% 53,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,60% 85,24% 68,15% 83,62% 83,74% 83,11% 70,13% 62,83% 57,10% 58,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 382,05% 1 301,82% 480,67% 1 085,33% 1 507,02% 1 412,87% 727,06% 655,15% 441,35% 501,98%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...