Visa allt om Uppsala & Knivsta Fastighetsförmedling AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 23 081 18 481 19 634 22 803 23 720 24 146 22 868 21 533 17 916 18 529
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 428 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 959 2 434 1 192 1 769 2 838 3 078 3 187 2 889 714 1 462
Resultat efter finansnetto 2 953 2 438 1 201 1 837 2 904 3 058 3 183 2 878 708 1 477
Årets resultat 2 306 1 788 3 507 1 165 2 034 1 767 1 842 1 535 192 934
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 143 146 138 204 272 332 381 239 240 257
Omsättningstillgångar 11 601 9 957 10 396 12 275 16 851 13 933 11 270 8 725 6 547 5 188
Tillgångar 11 744 10 103 10 534 12 479 17 123 14 266 11 651 8 964 6 786 5 444
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 228 3 922 3 635 1 928 5 763 3 729 1 962 1 687 402 610
Obeskattade reserver 0 0 450 3 763 3 438 3 158 2 380 1 572 908 815
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 515 6 181 6 449 6 788 7 922 7 379 7 309 5 705 5 476 4 019
Skulder och eget kapital 11 744 10 103 10 534 12 479 17 123 14 266 11 651 8 964 6 786 5 444
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 1 023 1 765 1 519
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 7 678 8 022 7 425 6 088 6 211
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 3 350 3 347 2 818 2 521 2 354
Utdelning till aktieägare 2 500 0 1 500 1 800 5 000 0 0 950 250 400
Omsättning 23 081 18 481 19 634 22 803 23 720 24 146 23 296 21 533 17 916 18 529
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 20 14 18 18 19 21 20 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 282 1 027 982 1 629 1 318 1 341 1 204 1 025 896 806
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 704 515 549 837 625 632 612 557 535 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 962 2 442 1 258 1 796 2 920 3 158 3 257 2 932 751 1 501
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,89% -5,87% -13,90% -3,87% -1,76% 5,59% 6,20% 20,19% -3,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,26% 24,16% 11,42% 14,74% 16,97% 21,58% 27,35% 32,40% 10,86% 27,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,85% 13,21% 6,13% 8,07% 12,25% 12,75% 13,94% 13,49% 4,11% 8,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,37% 20,43% 20,10% 24,06% 37,64% 27,14% 17,32% 14,02% 5,98% 6,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,49% 38,82% 37,84% 38,97% 49,32% 43,41% 32,77% 32,50% 15,79% 22,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,24% 161,09% 161,20% 180,83% 212,71% 188,82% 154,19% 152,94% 119,56% 129,09%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...