Visa allt om Fotograf Magnus Malmberg Aktiebolag
Visa allt om Fotograf Magnus Malmberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 652 698 592 966 708 798 624 1 001 1 478 1 936
Övrig omsättning - - - 59 8 1 27 8 9 17
Rörelseresultat (EBIT) -321 -257 -261 143 -177 -60 -270 -218 105 425
Resultat efter finansnetto -99 -177 -331 208 -174 -188 -112 193 -313 486
Årets resultat -99 -177 -233 264 -40 -23 69 321 -327 302
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 316 1 469 400 470 345 475 2 233 317 396 415
Omsättningstillgångar 779 844 2 228 2 702 2 701 2 801 1 345 3 392 3 316 3 899
Tillgångar 2 095 2 313 2 628 3 172 3 046 3 276 3 578 3 709 3 712 4 314
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 504 1 753 2 081 2 463 2 349 2 533 2 683 2 741 2 540 2 975
Obeskattade reserver 0 0 0 98 218 353 541 722 850 919
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 591 560 547 610 479 391 354 245 321 420
Skulder och eget kapital 2 095 2 313 2 628 3 172 3 046 3 276 3 578 3 709 3 712 4 314
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 180 182 143 216 329 346 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 180 180 - 0 0 0 0 0 45
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 148 144 126 140 123 148 293 230 374
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 143 128 127 120 108
Omsättning 652 698 592 1 025 716 799 651 1 009 1 487 1 953
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 652 698 592 966 708 798 624 1 001 1 478 968
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 327 333 329 337 342 283 374 645 596 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -250 -174 -161 254 -47 90 -122 -75 287 629
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,59% 17,91% -38,72% 36,44% -11,28% 27,88% -37,66% -32,27% -23,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,73% -7,65% -9,74% 6,56% -4,53% -0,76% -3,10% 5,23% 5,28% 11,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,18% -25,36% -43,24% 21,53% -19,49% -3,13% -17,79% 19,38% 13,26% 25,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,63% 92,98% 88,34% 95,96% 89,55% 90,85% 94,07% 94,81% 94,25% 96,95%
Rörelsekapital/omsättning 28,83% 40,69% 283,95% 216,56% 313,84% 302,01% 158,81% 314,39% 202,64% 179,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,79% 75,79% 79,19% 80,06% 82,39% 85,26% 86,13% 88,25% 84,91% 84,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,81% 150,71% 407,31% 442,95% 563,88% 716,37% 379,94% 1 384,49% 1 033,02% 928,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...