Visa allt om Aktiebolaget PROPRES
Visa allt om Aktiebolaget PROPRES

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 50 256 51 118 35 631 54 785 21 396 22 385 23 499 4 245 1 332 3 136
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 585 231 493 680 668 -306 623 568 10 299
Resultat efter finansnetto 561 203 461 638 636 -359 584 550 0 297
Årets resultat 327 118 267 371 381 -73 320 298 113 222
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 29 36 42 34 21 24 38 51 68
Omsättningstillgångar 4 448 3 857 3 697 3 297 2 806 2 301 2 896 2 156 1 395 1 457
Tillgångar 4 471 3 887 3 733 3 339 2 840 2 322 2 920 2 193 1 446 1 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 265 2 138 2 120 2 003 1 783 1 502 1 675 1 455 1 157 1 043
Obeskattade reserver 612 471 421 304 142 0 286 139 0 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 700 700 700 700 700 700 600 400 200 200
Kortfristiga skulder 893 578 492 332 215 120 358 200 89 104
Skulder och eget kapital 4 471 3 887 3 733 3 339 2 840 2 322 2 920 2 193 1 446 1 525
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 101 - 0 0 140 180 105 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 168 0 130 150 110 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 20 14 17 19 15 18 22 16 10
Utdelning till aktieägare 778 200 100 150 150 100 100 100 0 0
Omsättning 50 256 51 118 35 631 54 785 21 396 22 385 23 499 4 245 1 332 3 136
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 50 256 51 118 35 631 54 785 21 396 22 385 23 499 4 245 1 332 3 136
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 183 198 123 148 177 127 163 209 124 70
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 591 237 499 686 672 -303 637 582 31 335
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,69% 43,46% -34,96% 156,05% -4,42% -4,74% 453,57% 218,69% -57,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,08% 5,97% 13,21% 20,37% 23,56% -13,09% 21,37% 25,90% 0,97% 19,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,16% 0,45% 1,38% 1,24% 3,13% -1,36% 2,66% 13,38% 1,05% 9,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 1,75% 1,00% 1,98% 1,68% 4,37% -0,22% 4,96% 26,69% 22,00% 17,83%
Rörelsekapital/omsättning 7,07% 6,41% 8,99% 5,41% 12,11% 9,74% 10,80% 46,08% 98,05% 43,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,34% 64,46% 65,59% 67,09% 66,47% 64,69% 64,58% 71,02% 80,01% 76,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 339,53% 303,63% 270,93% 507,23% 415,35% 126,67% 388,55% 90,00% 383,15% 696,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...