Visa allt om Ingteck AB
Visa allt om Ingteck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 204 416 4 230 16 402 11 225 19 197 16 678 16 826 11 502 14 550 12 030
Övrig omsättning 65 12 278 74 10 - - 41 - 161 35
Rörelseresultat (EBIT) -6 857 11 665 4 602 621 5 397 3 763 3 325 787 1 922 2 165
Resultat efter finansnetto -6 041 10 328 4 326 -1 462 5 033 3 304 3 246 809 730 305
Årets resultat -4 542 7 481 2 443 1 124 2 525 1 654 1 766 507 128 134
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 558 773 3 458 3 707 4 031 4 083 3 813 3 951 4 126 3 214
Omsättningstillgångar 3 543 12 073 7 757 3 425 8 166 7 917 5 483 8 120 2 511 3 206
Tillgångar 4 101 12 846 11 215 7 131 12 197 12 001 9 296 12 070 6 637 6 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 113 8 055 2 574 1 432 2 807 2 658 2 979 1 588 1 455 1 385
Obeskattade reserver 0 1 500 1 130 0 3 483 1 985 1 065 240 135 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 880 2 168 1 671 1 856 1 638 3 563 1 912 2 697
Kortfristiga skulder 2 987 3 291 5 631 3 532 4 235 5 503 3 614 6 679 3 135 2 203
Skulder och eget kapital 4 101 12 846 11 215 7 131 12 197 12 001 9 296 12 070 6 637 6 420
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 237 824 566 550 524 511 654 504 474
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 826 3 252 3 553 4 160 3 886 3 897 3 281 3 529 2 842
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 383 1 380 1 403 1 710 1 481 1 413 1 295 1 467 288
Utdelning till aktieägare 0 2 000 1 700 1 200 2 500 1 500 500 375 375 58
Omsättning 204 481 16 508 16 476 11 235 19 197 16 678 16 867 11 502 14 711 12 065
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 3 10 11 13 13 12 12 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 410 1 640 1 020 1 477 1 283 1 402 959 1 119 1 094
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 486 551 504 499 457 490 438 427 410
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 613 11 990 4 993 1 050 5 830 4 198 3 754 1 244 2 397 2 463
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4 732,53% -74,21% 46,12% -41,53% 15,10% -0,88% 46,29% -20,95% 20,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -147,06% 90,81% 41,03% 8,71% 44,25% 31,36% 35,86% 7,90% 28,99% 33,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,95% 275,77% 28,06% 5,53% 28,11% 22,57% 19,81% 8,29% 13,22% 18,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -3,18% 49,22% 71,08% 69,73% 77,23% 70,57% 75,99% 53,89% 69,16% 70,89%
Rörelsekapital/omsättning 0,27% 207,61% 12,96% -0,95% 20,48% 14,47% 11,11% 12,53% -4,29% 8,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,14% 71,81% 30,81% 20,08% 44,06% 34,34% 40,49% 14,62% 23,39% 23,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,86% 366,85% 137,76% 96,97% 192,82% 143,49% 150,75% 120,63% 76,75% 77,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...