Visa allt om Fole Invest AB
Visa allt om Fole Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 860 1 875 1 500 2 240 3 546 3 310 2 800 930 0 0
Övrig omsättning 32 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 92 259 140 746 2 163 2 161 1 685 298 -18 -60
Resultat efter finansnetto 3 094 1 443 1 039 453 2 1 465 919 66 1 623 -724
Årets resultat 3 074 1 385 1 007 353 264 824 919 66 1 623 -724
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 055 10 150 10 670 15 000 15 030 15 030 15 030 15 030 15 030 15 000
Omsättningstillgångar 3 115 1 183 741 953 183 631 413 917 1 385 419
Tillgångar 13 170 11 333 11 411 15 953 15 213 15 661 15 443 15 947 16 415 15 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 095 8 021 6 636 5 629 5 275 5 011 4 188 2 869 1 913 290
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 986 986 10 098 4 205 6 080 7 955 10 505 12 848 13 580
Kortfristiga skulder 2 074 2 325 3 789 225 5 732 4 570 3 301 2 573 1 654 1 550
Skulder och eget kapital 13 170 11 333 11 411 15 953 15 213 15 661 15 443 15 947 16 415 15 419
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 244 186 186 115 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 862 795 1 076 776 797 606 331 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 293 247 367 335 279 267 158 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 892 1 875 1 500 2 240 3 546 3 310 2 800 930 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 4 3 - 3 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 430 625 500 747 887 1 103 - 310 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 209 385 354 487 340 364 - 207 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 92 259 140 746 2 163 2 161 1 685 298 -18 -60
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -54,13% 25,00% -33,04% -36,83% 7,13% 18,21% 201,08% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,50% 12,73% 9,11% 4,68% 3,54% 13,80% 10,91% 5,03% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 359,88% 76,96% 69,27% 33,35% 15,17% 65,29% 60,18% 86,24% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 121,05% -60,91% -203,20% 32,50% -156,49% -119,00% -103,14% -178,06% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,24% 70,78% 58,15% 35,28% 34,67% 32,00% 27,12% 17,99% 11,65% 1,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,19% 50,88% 19,56% 423,56% 3,19% 13,81% 12,51% 35,64% 83,74% 27,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...