Visa allt om Tottes Last Aktiebolag
Visa allt om Tottes Last Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 2 116 2 681 2 803 2 701 2 692 2 748 1 967 1 384 1 270 1 196
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 390
Rörelseresultat (EBIT) 954 924 519 323 365 292 -80 -82 -132 193
Resultat efter finansnetto 903 880 474 276 306 211 -134 -98 -161 169
Årets resultat 587 686 367 215 225 227 71 97 2 65
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 65 130 578 1 027 1 152 1 872 774 1 150 1 527
Omsättningstillgångar 3 188 2 399 2 083 1 585 1 241 1 181 713 684 478 348
Tillgångar 3 188 2 463 2 213 2 163 2 268 2 333 2 585 1 458 1 628 1 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 454 1 117 681 564 505 431 293 313 265 355
Obeskattade reserver 253 103 103 103 103 103 200 432 662 827
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 213 497 757 1 061 140 260 380
Kortfristiga skulder 1 481 1 244 1 429 1 283 1 164 1 042 1 030 574 441 313
Skulder och eget kapital 3 188 2 463 2 213 2 163 2 268 2 333 2 585 1 458 1 628 1 874
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 322 321 422 437 413
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 269 397 459 624 561 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 95 126 166 208 200 135 134 173 183 174
Utdelning till aktieägare 400 250 250 250 156 150 90 90 50 92
Omsättning 2 116 2 681 2 803 2 701 2 692 2 748 1 967 1 384 1 272 1 586
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 058 1 341 1 402 1 351 1 346 2 748 1 967 692 635 598
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 185 277 325 423 389 469 477 307 313 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 019 989 968 772 814 1 012 640 294 244 573
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,07% -4,35% 3,78% 0,33% -2,04% 39,71% 42,12% 8,98% 6,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,92% 37,52% 23,45% 14,93% 16,09% 12,52% -3,09% -5,62% -8,11% 10,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,09% 34,46% 18,52% 11,96% 13,56% 10,63% -4,07% -5,92% -10,39% 17,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 80,67% 43,08% 23,33% 11,18% 2,86% 5,06% -16,12% 7,95% 2,91% 2,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,80% 48,61% 34,40% 29,79% 25,61% 21,73% 17,04% 43,30% 45,56% 50,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 215,26% 192,85% 145,77% 123,54% 106,62% 113,34% 69,22% 119,16% 108,39% 111,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...