Visa allt om KÄLLANS TRANSPORT Aktiebolag
Visa allt om KÄLLANS TRANSPORT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 899 6 209 6 214 4 724 4 819 5 072 5 536 5 053 6 146 5 529
Övrig omsättning - - - 200 - - 79 - - 32
Rörelseresultat (EBIT) -30 117 -5 127 -48 -72 92 4 352 266
Resultat efter finansnetto -69 88 -23 109 -70 -102 71 -1 351 245
Årets resultat 24 9 12 18 4 4 1 4 277 218
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 909 2 256 961 1 272 869 1 193 1 605 870 1 248 1 627
Omsättningstillgångar 2 052 2 010 1 723 1 571 1 561 1 507 1 644 1 452 1 433 1 406
Tillgångar 3 961 4 266 2 684 2 842 2 430 2 700 3 249 2 322 2 681 3 033
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 602 978 968 956 938 934 930 929 1 124 1 047
Obeskattade reserver 286 386 311 350 264 340 447 378 388 424
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 945 1 311 114 483 297 495 693 11 139 351
Kortfristiga skulder 2 128 1 591 1 291 1 053 931 931 1 179 1 003 1 029 1 210
Skulder och eget kapital 3 961 4 266 2 684 2 842 2 430 2 700 3 249 2 322 2 681 3 033
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 520 377 547 520
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 624 1 370 886 942 1 009 629 728 663 783
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 561 430 263 308 341 398 368 519 553
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
Omsättning 5 899 6 209 6 214 4 924 4 819 5 072 5 615 5 053 6 146 5 561
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 180 1 242 1 243 1 181 1 205 1 268 1 384 1 263 1 537 1 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 463 368 301 328 352 409 388 467 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 317 291 306 459 276 340 421 381 731 649
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,99% -0,08% 31,54% -1,97% -4,99% -8,38% 9,56% -17,78% 11,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,76% 2,74% -0,19% 4,50% -1,77% -2,37% 2,83% 0,34% 14,29% 9,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,51% 1,88% -0,08% 2,71% -0,89% -1,26% 1,66% 0,16% 6,23% 5,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,29% 6,75% 6,95% 10,97% 13,07% 11,36% 8,40% 8,89% 6,57% 3,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,83% 29,98% 45,10% 43,24% 46,61% 43,87% 38,76% 52,01% 52,34% 44,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,43% 126,34% 133,46% 149,19% 167,67% 161,87% 139,44% 144,77% 139,26% 116,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...