Visa allt om Lars Ekelund Bygg och Målerikonsult Aktiebolag
Visa allt om Lars Ekelund Bygg och Målerikonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 669 740 837 920 1 019 1 062 1 151 1 445 1 393 1 320
Övrig omsättning 2 39 - - - - 65 - 87 -
Rörelseresultat (EBIT) 251 163 287 259 242 33 246 168 340 1
Resultat efter finansnetto 252 165 292 264 244 34 203 189 360 90
Årets resultat 265 232 227 135 127 20 102 93 215 45
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 584 584 645 664 984 984 934 0 83 64
Omsättningstillgångar 650 570 627 640 341 475 630 1 580 1 553 1 541
Tillgångar 1 235 1 154 1 272 1 304 1 326 1 459 1 564 1 580 1 637 1 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 926 817 742 665 672 672 800 817 883 761
Obeskattade reserver 153 245 381 387 314 250 250 212 166 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 156 92 149 252 338 537 514 550 589 728
Skulder och eget kapital 1 235 1 154 1 272 1 304 1 326 1 459 1 564 1 580 1 637 1 605
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 160 0 333 396 540 444 569 340 434
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 77 0 231 0 0 0 1 9 7 85
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 24 53 54 63 137 128 173 327 334
Utdelning till aktieägare 160 156 157 150 143 127 148 119 158 93
Omsättning 671 779 837 920 1 019 1 062 1 216 1 445 1 480 1 320
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 669 740 - 460 510 531 576 723 697 660
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 106 209 - 198 239 357 283 402 328 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 251 163 306 273 242 33 246 194 390 20
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,59% -11,59% -9,02% -9,72% -4,05% -7,73% -20,35% 3,73% 5,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,40% 14,38% 22,96% 20,25% 18,48% 2,40% 15,73% 12,03% 22,11% 5,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,67% 22,43% 34,89% 28,70% 24,04% 3,30% 21,37% 13,15% 25,99% 6,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,10% 80,27% 98,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 73,84% 64,59% 57,11% 42,17% 0,29% -5,84% 10,08% 71,28% 69,20% 61,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,64% 87,36% 81,70% 72,87% 68,13% 58,69% 62,93% 61,37% 61,24% 52,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 416,67% 619,57% 420,81% 253,97% 100,89% 88,45% 122,57% 287,27% 263,67% 211,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...