Visa allt om Fångö Taxibåtar Aktiebolag
Visa allt om Fångö Taxibåtar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 876 991 920 892 1 943 2 008 2 045 1 618 1 653 1 562
Övrig omsättning 80 1 45 - - - - 3 430 49
Rörelseresultat (EBIT) 80 36 -137 -406 309 183 33 445 938 684
Resultat efter finansnetto 18 -36 -233 -532 97 -5 -65 401 851 528
Årets resultat 18 -36 -35 -131 13 2 0 144 417 528
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 972 3 205 3 561 3 894 4 296 4 700 5 105 860 1 011 1 779
Omsättningstillgångar 713 534 355 343 380 413 859 1 206 859 647
Tillgångar 3 684 3 738 3 916 4 238 4 676 5 113 5 964 2 066 1 870 2 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 59 95 129 260 247 245 245 138 -280
Obeskattade reserver 0 0 0 198 600 520 528 594 395 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 455 3 575 3 655 3 655 3 355 3 755 4 196 782 980 1 957
Kortfristiga skulder 152 105 166 255 461 591 994 444 357 749
Skulder och eget kapital 3 684 3 738 3 916 4 238 4 676 5 113 5 964 2 066 1 870 2 426
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 310 355 365 233 35
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 65 0 70 205 290 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 8 0 13 31 47 19 53 128 88 25
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
Omsättning 956 992 965 892 1 943 2 008 2 045 1 621 2 083 1 611
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 876 991 920 892 1 943 2 008 2 045 1 618 1 653 1 562
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 73 - 84 236 338 355 429 494 325 62
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 322 392 256 -4 713 588 283 596 1 089 979
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,60% 7,72% 3,14% -54,09% -3,24% -1,81% 26,39% -2,12% 5,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,17% 0,96% -3,50% -9,58% 6,61% 3,58% 0,55% 21,64% 50,59% 28,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,13% 3,63% -14,89% -45,52% 15,90% 9,11% 1,61% 27,63% 57,23% 43,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,04% 43,29% 20,54% 9,87% -4,17% -8,86% -6,60% 47,10% 30,37% -6,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,09% 1,58% 2,43% 6,49% 15,02% 12,33% 10,63% 32,56% 22,59% -11,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 469,08% 508,57% 213,86% 134,51% 82,43% 69,88% 86,42% 271,62% 240,62% 86,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...