Visa allt om Bo Lundberg Illustration AB
Visa allt om Bo Lundberg Illustration AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 979 1 019 727 1 751 1 434 1 686 1 468 1 884 1 584 1 641
Övrig omsättning 5 207 98 26 - 24 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -206 871 -345 692 293 595 478 945 311 270
Resultat efter finansnetto 5 650 -287 693 337 629 511 957 448 291
Årets resultat 118 598 5 315 202 451 432 506 275 331
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 075 372 1 130 1 054 953 749 587 480 431 144
Omsättningstillgångar 1 183 1 944 1 760 2 121 1 578 1 618 1 526 1 377 913 792
Tillgångar 2 257 2 316 2 890 3 175 2 531 2 367 2 113 1 858 1 344 936
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 020 1 953 1 355 1 600 1 435 1 770 1 448 1 143 757 572
Obeskattade reserver 0 130 130 460 250 250 250 342 102 7
Avsättningar (tkr) 89 89 764 664 529 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 147 144 641 452 317 347 415 372 485 357
Skulder och eget kapital 2 257 2 316 2 890 3 175 2 531 2 367 2 113 1 858 1 344 936
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 360 - 364 325 455 526
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 534 409 541 416 0 371 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 174 122 165 163 194 171 171 158 255 308
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 142 129 127 120 90
Omsättning 984 1 226 825 1 777 1 434 1 710 1 468 1 884 1 584 1 641
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 490 510 364 1 751 1 434 1 686 1 468 1 884 1 584 1 641
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 368 - 407 729 678 562 551 504 740 865
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -202 875 -339 699 302 617 504 972 336 308
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,93% 40,17% -58,48% 22,11% -14,95% 14,85% -22,08% 18,94% -3,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,22% 37,87% -9,93% 21,86% 13,31% 26,62% 24,18% 51,67% 33,63% 31,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,51% 86,06% -39,48% 39,63% 23,50% 37,37% 34,81% 50,96% 28,54% 18,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,16% 99,90% 98,76% 98,74% 97,49% 99,64% 99,39% 98,35% 97,41% 96,83%
Rörelsekapital/omsättning 105,82% 176,64% 153,92% 95,32% 87,94% 75,39% 75,68% 53,34% 27,02% 26,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,50% 88,70% 50,39% 61,07% 63,98% 82,56% 77,25% 74,77% 61,79% 61,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 804,76% 1 350,00% 274,57% 469,25% 497,79% 466,28% 367,71% 370,16% 188,25% 221,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...