Visa allt om Slutplattan FABKO 109206 AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 8 145 11 214 12 083 12 281 12 114 13 061 10 513 13 421 15 529 16 817
Övrig omsättning 1 476 267 152 145 31 2 - - - 23
Rörelseresultat (EBIT) 89 453 320 851 93 400 354 840 962 2 693
Resultat efter finansnetto -206 145 45 569 -245 -16 -115 337 758 2 634
Årets resultat 484 149 44 633 15 267 347 288 512 1 642
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 8 353 8 906 9 459 10 025 10 249 10 788 11 473 12 291 3 048
Omsättningstillgångar 11 306 4 765 4 720 5 105 4 708 5 255 4 735 5 229 6 043 7 498
Tillgångar 11 306 13 118 13 626 14 564 14 733 15 504 15 522 16 702 18 334 10 546
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 566 4 082 3 933 4 390 3 757 3 742 3 475 3 129 3 141 3 329
Obeskattade reserver 0 827 879 1 100 1 350 1 818 2 187 2 755 2 829 2 789
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 065 6 560 7 055 7 550 8 045 8 540 8 911 9 406 935
Kortfristiga skulder 6 740 2 143 2 254 2 020 2 076 1 899 1 320 1 907 2 958 3 493
Skulder och eget kapital 11 306 13 118 13 626 14 564 14 733 15 504 15 522 16 702 18 334 10 546
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 2 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 704 2 754 2 358 2 743 3 060 614
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 1 245 1 232 1 126 1 344 1 306 1 203
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 500 0 0 0 0 300 700
Omsättning 9 621 11 481 12 235 12 426 12 145 13 063 10 513 13 421 15 529 16 840
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 036 2 243 2 417 2 456 2 423 2 612 2 103 2 237 2 218 2 402
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 970 843 786 790 810 814 712 698 636 602
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 569 1 006 874 1 416 644 938 1 039 1 665 1 460 3 263
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,37% -7,19% -1,61% 1,38% -7,25% 24,24% -21,67% -13,57% -7,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,83% 3,45% 2,35% 5,86% 0,64% 2,59% 2,28% 5,04% 5,25% 25,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,15% 4,04% 2,65% 6,95% 0,78% 3,07% 3,37% 6,27% 6,19% 16,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,65% 65,32% 59,17% 61,20% 57,70% 57,91% 62,88% 61,31% 60,53% 59,89%
Rörelsekapital/omsättning 56,06% 23,38% 20,41% 25,12% 21,73% 25,69% 32,48% 24,75% 19,87% 23,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,39% 36,03% 33,90% 36,03% 32,65% 33,28% 33,38% 30,89% 28,50% 51,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,74% 85,21% 91,48% 123,37% 112,67% 156,19% 149,62% 138,80% 110,34% 142,91%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...