Visa allt om TLM SYSTEM Aktiebolag
Visa allt om TLM SYSTEM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 108 5 781 9 163 10 996 13 047 6 075 5 461 11 833 12 710 9 035
Övrig omsättning - - - 96 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 680 1 558 1 717 3 866 3 862 984 479 1 906 1 500 245
Resultat efter finansnetto 2 727 1 532 1 894 3 900 3 908 1 042 503 1 981 1 567 267
Årets resultat 1 737 1 179 1 306 2 177 2 145 558 253 1 082 830 183
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 300 404 508 0 3 6 11 27 205
Omsättningstillgångar 7 564 5 919 6 013 6 956 8 416 5 920 4 573 4 421 4 997 5 698
Tillgångar 7 564 6 219 6 417 7 464 8 416 5 922 4 578 4 432 5 024 5 903
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 066 1 429 1 950 2 644 4 467 2 467 2 059 1 971 1 074 3 432
Obeskattade reserver 4 070 3 582 3 580 3 385 2 290 1 310 1 040 900 400 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 428 1 208 888 1 436 1 659 2 145 1 479 1 561 3 550 2 471
Skulder och eget kapital 7 564 6 219 6 417 7 464 8 416 5 922 4 578 4 432 5 024 5 903
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 482 756 3 600 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 479 509 483 453 401 40 139 267 625
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 253 357 280 974 631 397 1 122 399 376
Utdelning till aktieägare 1 800 1 100 1 700 2 000 2 000 145 150 165 185 188
Omsättning 11 108 5 781 9 163 11 092 13 047 6 075 5 461 11 833 12 710 9 035
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 554 2 891 4 582 5 498 6 524 3 038 5 461 5 917 6 355 3 012
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 389 343 417 397 740 530 938 1 027 539 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 680 1 662 1 821 3 877 3 865 987 485 1 918 1 521 303
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 92,15% -36,91% -16,67% -15,72% 114,77% 11,24% -53,85% -6,90% 40,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,05% 25,05% 29,56% 53,11% 47,23% 17,80% 11,75% 44,72% 31,25% 4,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,55% 26,95% 20,70% 36,05% 30,47% 17,35% 9,85% 16,75% 12,35% 3,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,24% 81,49% 55,93% 50,20% 51,79% 62,14% 56,66% 24,17% 11,38% 35,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,28% 67,90% 73,90% 70,80% 73,13% 57,96% 61,72% 59,44% 27,11% 58,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 529,69% 489,98% 677,14% 484,40% 507,29% 269,60% 309,20% 283,22% 140,76% 230,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...