Visa allt om Trestad Konsult & Redovisning Aktiebolag
Visa allt om Trestad Konsult & Redovisning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 123 5 612 5 605 5 190 5 276 5 035 5 034 4 594 4 276 3 588
Övrig omsättning 133 - - - - - 18 2 29 -
Rörelseresultat (EBIT) 445 397 424 362 585 89 564 345 404 79
Resultat efter finansnetto 468 424 419 364 614 101 593 344 414 89
Årets resultat 352 299 288 195 368 62 339 186 212 68
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 264 248 302 275 137 213 298 346 427 224
Omsättningstillgångar 3 527 3 423 3 114 2 726 2 573 2 046 2 520 2 391 2 318 2 134
Tillgångar 3 792 3 672 3 416 3 001 2 710 2 260 2 818 2 737 2 745 2 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 240 1 387 1 388 1 099 1 005 737 1 274 935 749 537
Obeskattade reserver 750 743 708 665 576 465 453 335 252 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 20 104 122 22
Kortfristiga skulder 1 802 1 541 1 320 1 236 1 130 1 058 1 070 1 363 1 623 1 668
Skulder och eget kapital 3 792 3 672 3 416 3 001 2 710 2 260 2 818 2 737 2 745 2 357
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 433 2 247 2 394 2 005 2 000 1 778 1 626 1 580 1 264 1 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 995 924 972 868 821 728 711 678 534 479
Utdelning till aktieägare 350 500 300 0 100 100 600 0 0 0
Omsättning 6 256 5 612 5 605 5 190 5 276 5 035 5 052 4 596 4 305 3 588
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 7 7 8 8 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 765 802 801 741 754 719 629 574 713 718
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 446 471 508 442 415 399 302 291 311 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 499 451 473 398 662 176 649 426 481 142
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,11% 0,12% 8,00% -1,63% 4,79% 0,02% 9,58% 7,44% 19,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,39% 11,55% 12,68% 12,53% 23,32% 5,13% 21,50% 13,04% 15,74% 4,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,68% 7,56% 7,73% 7,24% 11,98% 2,30% 12,04% 7,77% 10,10% 2,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,21% 80,74% 71,91% 73,61%
Rörelsekapital/omsättning 28,17% 33,54% 32,01% 28,71% 27,35% 19,62% 28,80% 22,38% 16,25% 12,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,13% 53,56% 56,80% 52,95% 52,75% 47,77% 57,06% 42,97% 33,90% 26,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,73% 222,13% 235,91% 220,55% 227,70% 193,38% 235,51% 175,42% 142,82% 126,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...