Visa allt om Jakobssons Åkeri i Moskosel Aktiebolag
Visa allt om Jakobssons Åkeri i Moskosel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 410 485 396 423 494 365 912 653 788 1 380
Övrig omsättning 35 2 - - 202 - 70 - 165 258
Rörelseresultat (EBIT) 6 53 4 -26 50 -375 6 -205 -139 -71
Resultat efter finansnetto 7 53 11 16 139 417 110 -144 -48 -13
Årets resultat 18 26 31 45 78 398 80 28 81 300
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 210 272 76 96 125 364 659 319 433 530
Omsättningstillgångar 3 025 2 913 2 971 2 924 3 036 2 469 1 738 2 051 2 127 2 121
Tillgångar 3 235 3 185 3 047 3 020 3 161 2 833 2 397 2 370 2 560 2 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 870 2 852 2 826 2 795 2 750 2 672 2 274 2 195 2 167 2 086
Obeskattade reserver 56 67 40 60 88 28 8 8 180 330
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 129 68 1 1 18 17 17 33 33 35
Kortfristiga skulder 180 198 180 164 304 116 97 135 180 200
Skulder och eget kapital 3 235 3 185 3 047 3 020 3 161 2 833 2 397 2 370 2 560 2 650
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 325 200 339 438
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 100 100 100 100 120 222 70 90 46 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 36 0 23 14 24 67 107 81 114 159
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 445 487 396 423 696 365 982 653 953 1 638
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 410 485 396 423 494 365 912 653 788 690
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 138 101 126 120 149 293 511 391 501 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 99 24 3 71 -260 146 -62 14 80
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,46% 22,47% -6,38% -14,37% 35,34% -59,98% 39,66% -17,13% -42,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,19% 1,70% 0,36% 0,53% 4,37% 18,00% 4,59% -6,08% -1,88% -0,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,46% 11,13% 2,78% 3,78% 27,94% 139,73% 12,06% -22,05% -6,09% -0,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 693,90% 559,79% 704,80% 652,48% 553,04% 644,66% 179,93% 293,42% 247,08% 139,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,07% 91,19% 93,77% 94,01% 89,05% 95,05% 95,11% 92,86% 89,71% 87,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 680,56% 1 471,21% 1 650,56% 1 782,93% 998,68% 2 128,45% 1 791,75% 1 519,26% 1 181,67% 1 060,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...