Visa allt om Data Communication & Software i Gröndal Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 68 437 62 885 56 730 46 673 43 348 37 538 35 151 39 018 36 735 32 019
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 945 4 975 4 052 2 472 3 585 1 330 1 205 967 1 515 943
Resultat efter finansnetto 9 684 4 790 3 967 2 429 3 599 1 382 1 229 1 779 2 017 963
Årets resultat 5 769 2 182 3 937 1 948 2 076 649 351 1 047 1 350 595
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 535 7 792 8 454 7 817 7 653 7 611 7 016 4 349 3 501 3 939
Omsättningstillgångar 16 523 14 530 15 240 10 296 12 223 9 610 8 665 13 521 11 602 10 443
Tillgångar 23 058 22 322 23 694 18 114 19 876 17 221 15 681 17 870 15 103 14 382
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 389 2 820 4 638 4 701 6 653 6 247 5 597 5 247 5 699 5 849
Obeskattade reserver 5 760 3 480 2 300 3 850 4 635 3 745 3 261 2 522 2 090 1 810
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 516 151 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 910 15 506 16 605 9 563 8 589 7 229 6 823 10 102 7 313 6 722
Skulder och eget kapital 23 058 22 322 23 694 18 114 19 876 17 221 15 681 17 870 15 103 14 382
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - - 1 133 1 085
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 12 485 12 138 12 374 12 768 9 747 8 287
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 4 822 4 518 4 537 4 634 4 139 3 517
Utdelning till aktieägare 0 0 4 000 4 000 3 900 0 0 0 1 500 1 500
Omsättning 68 437 62 885 56 730 46 673 43 348 37 538 35 151 39 018 36 735 32 019
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 31 28 25 25 26 27 27 25 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 360 2 029 2 026 1 867 1 734 1 444 1 302 1 445 1 469 1 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 736 767 779 762 735 690 654 671 659 602
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 454 7 747 6 655 4 822 5 604 2 900 2 085 1 538 1 745 1 094
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,83% 10,85% 21,55% 7,67% 15,48% 6,79% -9,91% 6,21% 14,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,70% 22,31% 17,15% 13,72% 18,12% 8,03% 7,86% 9,96% 13,37% 6,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,39% 7,92% 7,16% 5,32% 8,31% 3,68% 3,50% 4,56% 5,50% 3,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,98% 57,53% 58,29% 60,29% 65,77% 66,81% 67,62% 61,03% 61,63% 58,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,20% -1,55% -2,41% 1,57% 8,38% 6,34% 5,24% 8,76% 11,68% 11,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,19% 24,79% 27,15% 42,53% 51,66% 53,24% 51,91% 39,76% 47,93% 49,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,51% 90,51% 88,83% 104,09% 136,35% 129,53% 122,66% 132,21% 153,77% 149,03%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...