Visa allt om Dreisen Aktiebolag
Visa allt om Dreisen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 914 6 826 7 347 8 126 6 265 5 950 4 294 3 060 6 297 4 602
Övrig omsättning 429 - - 1 - - - 64 157 38
Rörelseresultat (EBIT) 81 -149 57 1 528 382 470 538 -784 -1 54
Resultat efter finansnetto 44 -177 40 1 496 335 418 482 -836 -25 10
Årets resultat 24 3 72 533 149 414 482 -834 -27 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 290 348 453 671 782 950 985 1 057 1 078 600
Omsättningstillgångar 2 903 2 224 2 794 2 877 1 181 1 230 1 183 769 894 1 409
Tillgångar 3 192 2 572 3 248 3 548 1 963 2 180 2 168 1 825 1 973 2 009
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 651 628 625 752 789 640 226 -256 278 305
Obeskattade reserver 559 559 773 881 100 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 515 273 525 695 129 267 625 911 476 215
Kortfristiga skulder 1 468 1 113 1 325 1 220 945 1 273 1 316 1 171 1 219 1 490
Skulder och eget kapital 3 192 2 572 3 248 3 548 1 963 2 180 2 168 1 825 1 973 2 009
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 209 221 281 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 537 2 635 2 531 2 272 2 100 1 172 1 481 1 898 1 039
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 948 730 726 643 681 488 633 780 560
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 343 6 826 7 347 8 127 6 265 5 950 4 294 3 124 6 454 4 640
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 10 8 7 7 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 845 853 735 1 016 895 850 716 510 900 657
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 440 428 361 415 409 366 240 294 382 308
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 213 9 275 1 702 585 671 719 -603 208 277
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,36% -7,09% -9,59% 29,70% 5,29% 38,57% 40,33% -51,41% 36,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,57% -5,79% 1,82% 43,09% 19,61% 21,56% 24,82% -42,68% 0,20% 2,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,39% -2,18% 0,80% 18,82% 6,15% 7,90% 12,53% -25,46% 0,06% 1,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,30% 91,20% 91,22% 92,99% 90,02% 91,41% 89,10% 83,01% 90,20% 94,24%
Rörelsekapital/omsättning 24,26% 16,28% 19,99% 20,39% 3,77% -0,72% -3,10% -13,14% -5,16% -1,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,05% 41,37% 37,81% 40,56% 43,95% 29,36% 10,42% -14,03% 14,09% 15,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,96% 170,53% 190,49% 215,66% 93,97% 70,93% 69,45% 40,14% 57,01% 80,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...