Visa allt om Torrlösa Förvaltning AB
Visa allt om Torrlösa Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 170 238 440 540 733 229 95 110 46 200
Övrig omsättning 499 452 467 461 - 180 218 350 246 259
Rörelseresultat (EBIT) -104 -165 -264 -42 -89 -166 -180 -73 -196 36
Resultat efter finansnetto -113 -177 -274 -40 -104 -172 -192 -82 -193 40
Årets resultat -113 -177 -273 -40 -104 -172 -192 -82 -193 40
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 399 412 445 479 442 422 421 404 251 152
Omsättningstillgångar 152 251 234 310 189 216 218 426 243 327
Tillgångar 551 663 680 789 630 638 639 831 493 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 77 109 124 118 120 178 215 373
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 93 90 90 90 90 200 250 350 250 50
Kortfristiga skulder 356 473 513 590 417 320 269 303 28 56
Skulder och eget kapital 551 663 680 789 630 638 639 831 493 479
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 202 264 197 193 74 54 161 161 175
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 60 71 63 64 21 19 60 60 63
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 669 690 907 1 001 733 409 313 460 292 459
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 170 238 440 540 733 229 95 110 46 200
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 221 267 337 260 260 72 18 85 79 89
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -71 -132 -231 -17 -87 -161 -174 -66 -189 53
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,57% -45,91% -18,52% -26,33% 220,09% 141,05% -13,64% 139,13% -77,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,87% -24,89% -38,82% -4,94% -14,13% -26,02% -28,17% -8,78% -39,15% 8,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -61,18% -69,33% -60,00% -7,22% -12,14% -72,49% -189,47% -66,36% -419,57% 20,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,00% 38,66% 44,32% 55,00% 77,49% 44,98% -16,84% -11,82% -91,30% 87,00%
Rörelsekapital/omsättning -120,00% -93,28% -63,41% -51,85% -31,11% -45,41% -53,68% 111,82% 467,39% 135,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,15% 15,08% 11,32% 13,81% 19,68% 18,50% 18,78% 21,42% 43,61% 77,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,89% 50,11% 41,13% 52,54% 45,32% 67,50% 81,04% 132,67% 782,14% 541,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...