Visa allt om Korto Mark & Bygg AB
Visa allt om Korto Mark & Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 798 4 197 4 727 3 211 2 695 2 980 2 151 1 559 1 264 1 150
Övrig omsättning 149 281 207 326 - - - 91 - 36
Rörelseresultat (EBIT) -327 -402 193 28 -29 -21 -16 152 -297 -157
Resultat efter finansnetto 9 -403 157 36 3 0 10 131 -295 -132
Årets resultat 9 -369 100 36 3 0 51 71 17 73
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 720 1 129 1 576 632 742 787 1 393 1 179 871 1 310
Omsättningstillgångar 458 430 445 709 676 633 434 540 449 369
Tillgångar 1 178 1 559 2 021 1 342 1 419 1 420 1 827 1 719 1 320 1 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 248 238 607 507 472 569 669 718 747 860
Obeskattade reserver 0 0 34 0 0 0 0 41 8 327
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 764 935 985 560 604 518 713 635 394 393
Kortfristiga skulder 166 385 394 275 343 333 445 326 171 99
Skulder och eget kapital 1 178 1 559 2 021 1 342 1 419 1 420 1 827 1 719 1 320 1 680
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 474 552 501 482 282 380 310 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 944 1 141 753 635 361 239 118 0 25 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 286 507 354 334 267 279 89 172 181 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 100 100 100 130
Omsättning 2 947 4 478 4 934 3 537 2 695 2 980 2 151 1 650 1 264 1 186
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 933 1 399 1 576 1 070 1 348 1 490 1 076 780 632 575
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 409 535 605 526 596 503 247 288 281 219
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -160 -142 460 240 165 238 206 322 248 396
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,33% -11,21% 47,21% 19,15% -9,56% 38,54% 37,97% 23,34% 9,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,10% -25,34% 9,65% 4,69% 2,11% 2,11% 2,68% 9,83% -20,38% -6,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,46% -9,41% 4,13% 1,96% 1,11% 1,01% 2,28% 10,84% -21,28% -9,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,75% 38,24% 53,01% 59,23% 62,67% 54,43% 49,98% 82,87% 92,96% 97,22%
Rörelsekapital/omsättning 10,44% 1,07% 1,08% 13,52% 12,36% 10,07% -0,51% 13,73% 21,99% 23,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,05% 15,27% 31,35% 37,78% 33,26% 40,07% 36,62% 43,49% 57,03% 65,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 275,90% 111,69% 112,94% 122,18% 89,80% 136,64% 71,69% 165,64% 262,57% 372,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...