Visa allt om Hellgrens Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 5 539 4 451 4 826 5 509 5 607 3 657 3 039 4 417 3 727 3 763
Övrig omsättning 1 611 327 117 1 206 106 386 1 049 215 272 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 078 111 100 1 737 625 147 412 517 300 -64
Resultat efter finansnetto 2 024 34 -6 1 636 540 50 386 459 246 -110
Årets resultat 728 682 500 577 413 284 175 325 46 2
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 314 5 678 6 672 7 815 5 119 5 819 5 136 2 622 2 875 3 118
Omsättningstillgångar 2 610 1 646 1 577 1 990 1 178 660 1 504 1 580 907 816
Tillgångar 9 924 7 324 8 249 9 805 6 297 6 479 6 639 4 202 3 781 3 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 350 2 822 2 291 1 940 1 514 1 251 1 118 1 092 768 721
Obeskattade reserver 1 403 303 1 133 1 778 878 878 1 194 1 044 1 000 823
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 370 2 391 3 177 4 262 2 564 3 002 2 448 1 130 1 253 1 375
Kortfristiga skulder 1 801 1 808 1 648 1 824 1 340 1 348 1 881 936 761 1 014
Skulder och eget kapital 9 924 7 324 8 249 9 805 6 297 6 479 6 639 4 202 3 781 3 934
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 375 362 359 350 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 655 752 786 707 731
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 485 554 526 444 425
Utdelning till aktieägare 150 200 150 150 150 150 150 150 0 0
Omsättning 7 150 4 778 4 943 6 715 5 713 4 043 4 088 4 632 3 999 3 763
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 385 1 484 1 609 1 836 1 869 1 219 1 013 1 472 1 242 1 254
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 579 711 743 665 840 521 561 560 500 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 153 1 323 1 315 3 034 1 669 1 216 1 273 1 546 1 183 780
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,44% -7,77% -12,40% -1,75% 53,32% 20,34% -31,20% 18,51% -0,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,10% 1,79% 1,39% 17,86% 10,10% 2,52% 6,42% 12,61% 8,28% -1,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,80% 2,94% 2,38% 31,78% 11,34% 4,46% 14,02% 12,00% 8,40% -1,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,61% -3,64% -1,47% 3,01% -2,89% -18,81% -12,41% 14,58% 3,92% -5,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,78% 41,76% 38,49% 33,93% 34,92% 29,88% 30,87% 45,37% 39,80% 33,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,92% 91,04% 95,69% 109,10% 87,91% 48,96% 79,96% 168,80% 119,19% 80,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!