Visa allt om Leg. Tandläkare Abid Mahmood Aktiebolag
Visa allt om Leg. Tandläkare Abid Mahmood Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 739 2 897 2 613 2 843 2 584 2 329 2 820 3 037 1 878 2 026
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 153 256 -35 81 -124 -300 261 466 -183 -9
Resultat efter finansnetto 150 253 -38 78 -132 -301 262 464 -186 -11
Årets resultat 114 234 -38 78 -132 -159 139 329 -186 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 0 11 34 83 142 145 139 55 39
Omsättningstillgångar 529 541 318 420 291 354 621 842 328 454
Tillgångar 557 541 329 454 374 495 766 981 383 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 308 344 110 149 71 202 360 422 93 279
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 142 74 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 37 0 77 58 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 249 197 183 306 226 235 263 485 290 214
Skulder och eget kapital 557 541 329 454 374 495 766 981 383 493
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 460 461 514 0 552 491 445 431
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 898 898 439 449 461 1 062 371 342 298 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 498 540 532 539 554 550 464 437 377 282
Utdelning till aktieägare 180 150 0 0 0 0 0 200 0 0
Omsättning 2 739 2 897 2 613 2 843 2 584 2 329 2 820 3 037 1 878 2 026
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 913 966 871 948 861 1 165 1 410 1 519 939 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 474 482 484 489 511 810 702 643 570 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 160 267 -12 130 -65 -241 314 513 -150 14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,45% 10,87% -8,09% 10,02% 10,95% -17,41% -7,15% 61,71% -7,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,47% 47,50% -10,33% 18,06% -32,62% -60,20% 34,46% 47,50% -47,78% -1,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,59% 8,87% -1,30% 2,88% -4,72% -12,80% 9,36% 15,34% -9,74% -0,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,57% 79,19% 81,44% 80,02% 82,70% 85,74% 79,40% 77,51% 85,52% 83,91%
Rörelsekapital/omsättning 10,22% 11,87% 5,17% 4,01% 2,52% 5,11% 12,70% 11,76% 2,02% 11,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,30% 63,59% 33,43% 32,82% 18,98% 40,81% 60,66% 48,45% 24,28% 56,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,16% 227,41% 139,34% 112,75% 101,77% 118,30% 212,17% 166,19% 94,14% 186,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...