Visa allt om BBR Bad & Byggrenoveringar Aktiebolag
Visa allt om BBR Bad & Byggrenoveringar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 604 3 467 3 829 4 724 5 060 6 490 7 506 5 036 4 744 7 488
Övrig omsättning 7 - - 2 672 - 9 56 344 90 133
Rörelseresultat (EBIT) 276 -441 75 1 462 163 -105 395 149 50 -503
Resultat efter finansnetto 248 -466 53 1 321 31 -196 323 36 -65 167
Årets resultat 248 -466 39 1 065 18 -196 323 36 -65 167
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 403 412 11 16 2 465 2 491 2 507 2 540 2 373 1 732
Omsättningstillgångar 760 651 1 363 3 090 822 1 177 1 065 849 934 1 626
Tillgångar 1 164 1 062 1 374 3 106 3 287 3 669 3 571 3 389 3 307 3 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 730 482 948 1 509 444 427 743 420 385 450
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 613 1 746 1 870 1 531 1 605 1 217
Kortfristiga skulder 433 580 426 1 597 1 230 1 497 959 1 439 1 318 1 692
Skulder och eget kapital 1 164 1 062 1 374 3 106 3 287 3 669 3 571 3 389 3 307 3 359
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 001 1 065 1 113 1 190 627 992 1 121 951 582 1 014
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 57 0 0 161 240 249 484 273 264 815
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 324 344 375 543 393 414 615 524 382 1 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 600 0 0 120 0 0 0
Omsättning 4 611 3 467 3 829 7 396 5 060 6 499 7 562 5 380 4 834 7 621
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 4 4 4 5 4 4 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 151 1 156 1 276 1 181 1 265 1 623 1 501 1 259 1 186 1 248
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 396 545 449 538 373 500 461 468 337 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 284 -433 80 1 467 216 -73 429 188 114 -384
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,79% -9,45% -18,95% -6,64% -22,03% -13,54% 49,05% 6,16% -36,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,88% -41,53% 5,75% 47,07% 4,99% -2,86% 11,09% 4,46% 1,51% 7,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,04% -12,72% 2,06% 30,95% 3,24% -1,62% 5,28% 3,00% 1,05% 3,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 57,72% 100,00% 55,53% 47,47% 57,83% 63,48% 100,00% 50,09%
Rörelsekapital/omsättning 7,10% 2,05% 24,47% 31,60% -8,06% -4,93% 1,41% -11,72% -8,09% -0,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,71% 45,39% 69,00% 48,58% 13,51% 11,64% 20,81% 12,39% 11,64% 13,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,13% 87,07% 319,95% 193,49% 57,40% 68,40% 93,53% 52,19% 61,46% 72,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...