Visa allt om Ragges Gummiservice Aktiebolag
Visa allt om Ragges Gummiservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 5 143 4 432 3 647 3 830 3 910 4 284 4 233 4 289 3 623 3 942
Övrig omsättning - 11 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 487 364 323 -38 310 1 125 46 -82 122
Resultat efter finansnetto 487 364 322 -38 311 3 125 45 -78 126
Årets resultat 304 212 188 0 170 0 68 33 7 66
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 135 109 12 23 42 34 57 58 41
Omsättningstillgångar 1 541 1 154 1 029 782 890 794 835 936 930 977
Tillgångar 1 677 1 288 1 138 794 913 835 869 993 988 1 018
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 672 528 472 384 454 353 424 426 533 525
Obeskattade reserver 379 281 189 109 149 71 71 40 40 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 627 480 476 301 309 410 374 528 416 361
Skulder och eget kapital 1 677 1 288 1 138 794 913 835 869 993 988 1 018
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 264 223 194 240 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 580 506 498 473 297 297 274 268 193
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 180 147 185 170 157 164 155 174 147
Utdelning till aktieägare 163 160 156 100 70 70 70 70 70 0
Omsättning 5 143 4 443 3 647 3 830 3 910 4 284 4 233 4 289 3 623 3 942
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 572 2 216 1 824 1 915 1 955 2 142 2 117 2 145 1 812 1 971
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 417 381 348 348 322 342 352 324 353 292
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 536 409 354 -27 329 24 147 68 -59 140
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,04% 21,52% -4,78% -2,05% -8,73% 1,20% -1,31% 18,38% -8,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,04% 28,26% 28,38% -4,79% 33,95% 0,24% 14,38% 4,63% -7,89% 12,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,47% 8,21% 8,86% -0,99% 7,93% 0,05% 2,95% 1,07% -2,15% 3,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,46% 37,52% 40,58% 30,18% 36,09% 27,82% 31,85% 27,79% 31,16% 30,82%
Rörelsekapital/omsättning 17,77% 15,21% 15,16% 12,56% 14,86% 8,96% 10,89% 9,51% 14,19% 15,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,70% 58,01% 54,43% 59,07% 61,75% 48,54% 54,81% 45,87% 56,86% 60,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,31% 204,38% 177,31% 190,03% 205,50% 138,78% 147,86% 139,39% 146,63% 178,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...