Visa allt om Henrikssons Kranbilar Aktiebolag
Visa allt om Henrikssons Kranbilar Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 77 016 69 629 62 384 61 163
Övrig omsättning 994 889 327 163
Rörelseresultat (EBIT) 3 133 3 182 2 752 3 907
Resultat efter finansnetto 3 328 3 731 2 570 3 667
Årets resultat 2 548 2 845 1 951 2 613
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 389 37 042 26 949 28 421
Omsättningstillgångar 31 560 28 371 28 460 26 613
Tillgångar 73 949 65 413 55 409 55 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 952 40 404 37 559 35 555
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 478 3 270 3 013 3 526
Långfristiga skulder 14 626 9 746 4 804 6 033
Kortfristiga skulder 12 894 11 993 10 033 9 920
Skulder och eget kapital 73 949 65 413 55 409 55 034
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 1 391 1 351 1 350 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 24 795 21 549 18 935 18 654
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 9 391 7 897 6 828 6 070
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 78 010 70 518 62 711 61 326
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 74 67 60 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 041 1 039 1 040 1 073
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 465 457 438
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 354 10 773 10 303 11 734
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,61% 11,61% 2,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,65% 5,87% 4,97% 7,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,46% 5,52% 4,41% 6,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,24% 23,52% 29,54% 27,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,08% 61,77% 67,79% 64,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 244,77% 236,56% 283,66% 268,28%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 76 892 69 106 62 079 61 118 55 130 51 330 42 366 38 308 37 921 24 864
Övrig omsättning 994 889 327 163 15 75 206 362 334 107
Rörelseresultat (EBIT) 3 183 3 054 2 805 4 118 3 062 6 775 5 575 5 474 7 963 4 183
Resultat efter finansnetto 3 463 3 695 2 761 4 011 3 309 6 500 5 051 5 197 7 506 3 957
Årets resultat 2 040 2 240 3 794 3 365 2 301 4 669 3 913 1 657 3 319 2 089
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 427 37 672 27 343 28 571 32 999 24 818 26 141 29 610 23 187 15 614
Omsättningstillgångar 31 430 27 532 27 864 26 223 19 614 27 849 20 342 14 378 15 112 13 662
Tillgångar 73 857 65 203 55 207 54 794 52 613 52 666 46 483 43 988 38 299 29 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 373 32 333 30 093 26 299 22 934 20 634 15 964 12 051 10 394 7 075
Obeskattade reserver 11 177 10 477 9 743 12 010 12 925 12 807 12 707 13 046 10 229 7 399
Avsättningar (tkr) 821 758 652 585 518 451 384 317 250 186
Långfristiga skulder 14 626 9 746 4 804 6 033 6 961 8 665 9 715 12 251 10 179 7 792
Kortfristiga skulder 12 861 11 890 9 914 9 866 9 275 10 110 7 712 6 322 7 247 6 824
Skulder och eget kapital 73 857 65 203 55 207 54 794 52 613 52 666 46 483 43 988 38 299 29 276
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 391 1 351 1 350 - - 1 223 1 158 1 035 1 404 1 187
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 24 795 21 549 18 935 18 654 17 147 13 929 11 739 9 417 7 849 5 598
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 9 391 7 897 6 827 6 070 5 921 4 971 4 251 3 685 3 271 2 523
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 77 886 69 995 62 406 61 281 55 145 51 405 42 572 38 670 38 255 24 971
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 74 67 60 57 51 47 40 35 27 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 039 1 031 1 035 1 072 1 081 1 092 1 059 1 095 1 404 995
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 465 457 438 458 433 433 422 483 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 228 10 469 10 180 11 746 10 179 13 151 12 020 11 493 12 698 7 680
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,27% 11,32% 1,57% 10,86% 7,40% 21,16% 10,59% 1,02% 52,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,83% 5,84% 5,33% 7,81% 7,06% 12,97% 11,99% 13,08% 21,51% 15,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,64% 5,51% 4,74% 7,01% 6,73% 13,31% 13,16% 15,02% 21,72% 17,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,15% 22,63% 28,91% 26,76% 18,75% 34,56% 29,81% 21,03% 20,74% 27,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,34% 62,12% 68,27% 64,15% 61,70% 57,10% 54,49% 48,75% 46,37% 42,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 244,38% 231,56% 281,06% 265,79% 211,47% 275,46% 263,77% 227,43% 208,53% 200,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...