Visa allt om Timmermannen i Åre AB
Visa allt om Timmermannen i Åre AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08
Nettoomsättning 876 3 668 2 144 4 885 6 769 6 783 4 059 6 119 3 166 2 997
Övrig omsättning - 957 2 320 - 12 27 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -530 772 655 -306 113 113 -360 256 374 57
Resultat efter finansnetto -1 095 244 220 -589 16 2 -420 200 318 14
Årets resultat -1 095 244 220 -589 16 0 -346 93 217 1
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 422 8 766 315 342 302 312 396 547 258 432
Omsättningstillgångar 340 456 8 471 6 783 1 573 1 554 1 202 725 1 401 402
Tillgångar 9 762 9 222 8 786 7 124 1 875 1 866 1 598 1 272 1 658 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -504 592 347 127 216 200 123 369 318 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 74 6 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 387 6 750 7 024 5 772 247 46 1 012 243 43 399
Kortfristiga skulder 3 879 1 881 1 414 1 225 1 412 1 620 463 586 1 291 334
Skulder och eget kapital 9 762 9 222 8 786 7 124 1 875 1 866 1 598 1 272 1 658 834
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
2004-08
Löner till styrelse & VD 0 0 84 252 305 310 179 355 175 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 955 795 1 058 1 827 1 777 1 375 1 040 451 502
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 241 317 453 840 788 520 439 203 235
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 876 4 625 4 464 4 885 6 781 6 810 4 059 6 119 3 166 2 997
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 9 8 7 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 219 917 536 1 221 752 848 580 1 224 792 749
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 318 305 439 320 355 301 375 223 264
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -467 851 804 -193 210 204 -257 310 417 133
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -76,12% 71,08% -56,11% -27,83% -0,21% 67,11% -33,67% 93,27% 5,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,37% 8,37% 7,56% -4,30% 6,29% 6,43% -22,53% 20,13% 22,56% 6,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -59,82% 21,05% 30,97% -6,26% 1,74% 1,77% -8,87% 4,18% 11,81% 1,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,10% 61,70% 28,59% 55,99% 66,35% 67,36% 67,70% 48,99% 52,78% 49,48%
Rörelsekapital/omsättning -404,00% -38,85% 329,15% 113,78% 2,38% -0,97% 18,21% 2,27% 3,47% 2,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -5,16% 6,42% 3,95% 1,78% 11,52% 10,72% 7,70% 33,20% 19,44% 12,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8,77% 24,24% 23,48% 62,94% 111,40% 95,93% 258,32% 123,72% 76,22% 120,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...