Visa allt om Qvists Maskintjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 3 971 4 531 3 137 2 900 2 489 2 232 2 117 1 833 2 393 2 238
Övrig omsättning 40 102 89 269 389 174 0 230 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 892 1 380 799 839 750 616 209 230 373 409
Resultat efter finansnetto 869 1 339 766 862 749 625 220 228 335 341
Årets resultat 781 833 427 421 424 382 245 213 185 217
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 121 3 334 3 481 3 574 2 361 2 655 2 123 2 294 2 129 2 354
Omsättningstillgångar 4 675 4 193 3 319 3 036 2 537 2 292 1 997 1 867 1 986 1 768
Tillgångar 7 797 7 528 6 800 6 609 4 898 4 947 4 121 4 161 4 115 4 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 690 3 259 2 726 2 549 2 328 2 094 1 937 1 792 1 728 1 663
Obeskattade reserver 2 477 2 602 2 325 2 107 1 768 1 559 1 419 1 509 1 570 1 492
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 849 960 1 179 1 425 499 831 363 419 261 452
Kortfristiga skulder 780 707 570 528 303 462 401 441 556 514
Skulder och eget kapital 7 797 7 528 6 800 6 609 4 898 4 947 4 121 4 161 4 115 4 121
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 128 0 - - 163
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - 0 126 119 142 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - 67 92 45 71 6
Utdelning till aktieägare 350 350 300 250 200 190 225 100 150 120
Omsättning 4 011 4 633 3 226 3 169 2 878 2 406 2 117 2 063 2 393 2 238
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 971 4 531 3 137 2 900 2 489 2 232 2 117 1 833 2 393 2 238
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 453 382 248 198 204 237 177 297 210
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 520 1 956 1 330 1 442 1 313 1 191 768 791 845 859
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,36% 44,44% 8,17% 16,51% 11,51% 5,43% 15,49% -23,40% 6,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,57% 18,33% 11,88% 13,63% 15,76% 12,92% 5,58% 5,89% 8,38% 8,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,71% 30,46% 25,76% 31,07% 31,02% 28,63% 10,86% 13,37% 14,42% 16,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,64% 57,27% 59,10% 58,52% 56,09% 63,58% 60,70% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 98,09% 76,94% 87,63% 86,48% 89,75% 81,99% 75,39% 77,80% 59,76% 56,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,11% 70,25% 66,76% 63,44% 75,68% 66,91% 73,86% 71,35% 70,11% 67,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 599,36% 593,07% 582,28% 575,00% 837,29% 496,10% 498,00% 423,36% 357,19% 343,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!