Visa allt om Inter Wheel Sweden Aktiebolag
Visa allt om Inter Wheel Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 181 061 176 310 180 879 159 302 156 847 198 589 188 984 188 093 139 852 127 467
Övrig omsättning 73 237 92 222 440 40 38 97 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 634 399 427 4 246 9 989 18 444 18 634 10 868 11 682 14 219
Resultat efter finansnetto 5 733 472 567 4 249 9 878 18 483 18 656 9 788 10 406 13 957
Årets resultat 6 491 1 751 1 754 2 287 5 189 9 928 8 813 5 129 5 914 10 208
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 915 5 112 6 293 5 607 5 428 4 422 13 051 11 670 12 262 12 660
Omsättningstillgångar 131 834 127 026 125 420 124 743 130 886 126 197 95 645 77 250 90 186 80 046
Tillgångar 136 749 132 136 131 713 130 350 136 314 130 619 108 696 88 921 102 448 92 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 083 73 092 72 840 73 086 70 799 65 610 60 782 56 369 55 240 49 326
Obeskattade reserver 13 287 15 918 17 742 19 565 18 318 15 540 10 831 5 461 2 961 878
Avsättningar (tkr) 2 838 2 708 2 708 2 708 2 654 2 642 2 861 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 4 534 4 828 5 740 21 930
Kortfristiga skulder 42 541 40 420 38 423 34 991 44 543 46 827 29 688 22 263 38 507 20 572
Skulder och eget kapital 136 749 132 136 131 713 130 350 136 314 130 619 108 696 88 921 102 448 92 707
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 927 - 260 859 849 700 1 969 6 543 3 251 900
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 11 214 10 247 10 486 10 085 10 976 11 330 10 037 7 678 7 033 5 929
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 4 854 4 133 4 002 4 530 4 589 4 688 5 833 5 091 4 613 2 910
Utdelning till aktieägare 2 000 1 500 1 500 2 000 0 0 5 100 4 400 4 000 0
Omsättning 181 134 176 547 180 971 159 524 157 287 198 629 189 022 188 190 139 852 127 467
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 25 25 28 31 31 39 29 27 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 242 7 052 7 235 5 689 5 060 6 406 4 846 6 486 5 180 4 903
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 639 604 597 561 530 543 464 688 565 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 791 1 618 1 618 5 173 10 916 19 382 19 729 12 334 13 570 15 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,69% -2,53% 13,54% 1,57% -21,02% 5,08% 0,47% 34,49% 9,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,19% 0,36% 0,44% 3,27% 7,33% 14,31% 17,30% 12,35% 11,92% 16,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,17% 0,27% 0,32% 2,68% 6,37% 9,41% 9,95% 5,84% 8,73% 11,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,87% 13,60% 13,27% 18,41% 23,40% 22,21% 24,17% 22,65% 25,83% 23,33%
Rörelsekapital/omsättning 49,32% 49,12% 48,10% 56,34% 55,05% 39,97% 34,90% 29,23% 36,95% 46,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,68% 64,71% 65,81% 67,78% 61,84% 59,00% 63,26% 67,81% 56,00% 53,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,79% 98,25% 152,39% 181,40% 127,82% 123,24% 175,36% 162,02% 44,24% 85,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...