Visa allt om Vitec Mäklarsystem AB
Visa allt om Vitec Mäklarsystem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 80 363 119 135 115 200 69 338 69 321 62 525 54 677 45 737 44 312 29 352
Övrig omsättning - - - 11 29 - 3 114 - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 583 20 706 20 054 3 335 -314 14 240 6 356 4 241 1 657 5 585
Resultat efter finansnetto 7 574 20 707 20 127 3 396 -127 14 615 6 422 4 262 2 196 6 370
Årets resultat 5 797 12 745 9 261 2 651 -127 10 729 4 701 3 095 1 549 4 673
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 39 239 451 500 673 557 346
Omsättningstillgångar 31 391 45 513 50 776 36 237 18 247 29 982 20 861 16 671 16 508 16 394
Tillgångar 31 391 45 513 50 776 36 276 18 486 30 433 21 360 17 344 17 064 16 740
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 188 19 091 15 546 8 884 6 233 17 160 11 131 9 430 7 835 6 287
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 203 26 422 35 230 27 391 12 253 13 273 10 230 7 915 9 229 10 454
Skulder och eget kapital 31 391 45 513 50 776 36 276 18 486 30 433 21 360 17 344 17 064 16 740
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 065 1 206 1 463 1 106 730 932 846 580 504 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 20 356 12 095 12 777 14 550 16 886 14 682 13 030 12 914 14 537 6 935
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 9 789 5 917 6 032 7 282 7 817 7 199 6 043 5 212 5 850 3 103
Utdelning till aktieägare 5 700 12 700 9 200 0 0 10 800 4 700 3 000 1 500 0
Omsättning 80 363 119 135 115 200 69 349 69 350 62 525 54 680 45 851 44 312 29 352
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 26 28 31 34 43 33 34 37 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 061 4 582 4 114 2 237 2 039 1 454 1 657 1 345 1 198 917
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 811 771 768 790 791 550 623 561 778 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 583 20 706 20 073 3 469 -103 14 468 6 608 4 483 1 833 5 666
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,54% 3,42% 66,14% 0,02% 10,87% 14,35% 19,55% 3,22% 50,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,16% 45,51% 39,64% 9,39% -0,58% 48,06% 30,07% 24,85% 12,93% 38,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,44% 17,38% 17,47% 4,92% -0,15% 23,39% 11,75% 9,42% 4,98% 21,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,59% 68,40% 78,41% 73,75% 78,91% 78,14% 72,28% 70,31% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,17% 16,02% 13,49% 12,76% 8,65% 26,72% 19,44% 19,14% 16,43% 20,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,83% 41,95% 30,62% 24,49% 33,72% 56,39% 52,11% 54,37% 45,92% 37,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,47% 172,25% 144,13% 132,30% 148,92% 225,89% 203,92% 210,63% 178,87% 156,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...